TRÓJMIEJSKA MAPA AKADEMICKA

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GUMed to najlepsza uczelnia medyczna w Polsce według rankingu Perspektyw. Jest również jedyną uczelnią medyczną, która została włączona do grona 10 uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. GUMed osiąga wysoką pozycję w różnego rodzaju rankingach, plasujących Uczelnię w gronie jednostek, w których tworzy się wartościowe publikacje, chętnie cytowane w prestiżowych czasopismach. Jako jedna z kilku polskich uczelni GUMed jest rozpoznawalny w tzw. rankingu szanghajskim. 

CZY WIESZ ŻE?
Gdański Uniwersytet Medyczny realizuje innowacyjny projekt Young Scientist Program (Młody Naukowiec), którego celem jest wsparcie studentów zainteresowanych rozwojem kompetencji osobistych i prowadzeniem prac o charakterze badawczym.

W ramach realizowanej strategii rozwoju bazy dydaktycznej, naukowej i klinicznej zmodernizowano liczne pracownie badawcze i laboratoryjne, sale warsztatowe i dydaktyczne, jak również powstały sztandarowe obiekty GUMed – Centrum Symulacji Medycznej, Centrum Sportu oraz wchodzące w skład Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego budynki Centrum Medycyny Inwazyjnej i Nieinwazyjnej, które stanowią unikatowy w skali europejskiej kompleks medyczno-naukowy.

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to nowoczesny ośrodek akademicki, rozpoznawalny w kraju i na świecie. Od ponad 75 lat Uczelnia zapewnia wysoką jakość kształcenia we wszystkich zawodach medycznych i prowadzenie badań naukowych na najwyższym, światowym poziomie. Został wybrany do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. 

Potwierdzeniem wiodącej roli w zakresie działalności naukowo-badawczej jest także wysoka pozycja GUMed w różnego rodzaju rankingach, plasujących Uczelnię w gronie jednostek, w których tworzy się wartościowe publikacje, chętnie cytowane w prestiżowych czasopismach. Jako jedna z kilku polskich uczelni GUMed jest rozpoznawalny w tzw. rankingu szanghajskim. Uczelnia intensywnie rozwija badania naukowe, czego dowodem są jej czołowe pozycje w rankingach oraz liczne wyróżnienia dla pracowników. 

Publikacje naukowców GUMed są jednymi z najczęściej cytowanych w prestiżowych czasopismach i wpływają na rozpoznawalność polskiej nauki na świecie. Znakomita kadra naukowa i nowoczesna infrastruktura pozwalają na specjalistyczną działalność naukową i kliniczną na najwyższym poziomie.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O NAS PONIŻEJ:

JEDEN Z NAJLEPSZYCH UNWIERSYTETÓW MEDYCZNYCH W KRAJU

GUMed to jeden z najlepszych uniwersytetów medycznych w Polsce, uczelnia z dynamicznie i coraz intensywniej rozwijającymi się w ostatnich latach badaniami o charakterze interdyscyplinarnym, często z istotnym udziałem współpracy międzynarodowej. Aktualnie w partnerstwie międzynarodowym realizowanych jest 11 projektów badawczych (m.in. w ramach programu Horyzont 2020 – 6 projektów, Trzeciego Programu Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia – 2 projekty), a liczba partnerów zagranicznych zaangażowanych w realizację projektów badawczych wynosi 75. Charakter międzynarodowy mają również wybrane projekty finansowane przez polskie instytucje, Narodowe Centrum Nauki oraz Fundację Nauki Polskiej.

STRATEGIA ROZWOJU

W ramach konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju bazy dydaktycznej, naukowej i klinicznej zmodernizowano liczne pracownie badawcze i laboratoryjne, sale warsztatowe i dydaktyczne, jak również powstały sztandarowe obiekty GUMed – Centrum Symulacji Medycznej, Centrum Sportu oraz wchodzące w skład Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego budynki Centrum Medycyny Inwazyjnej i Nieinwazyjnej, które stanowią unikatowy w skali europejskiej kompleks medyczno-naukowy. Centrum Symulacji Medycznej wyposażone jest w najnowszej generacji fantomy, blok operacyjny oraz pracownię rzeczywistości wirtualnej. Tu studenci doskonalą praktyczne umiejętności zanim rozpoczną leczenie pacjentów. Gdański Uniwersytet Medyczny realizuje innowacyjny projekt Young Scientist Program (Młody Naukowiec), którego celem jest wsparcie studentów zainteresowanych rozwojem kompetencji osobistych i prowadzeniem prac o charakterze badawczym. Wysoko wykwalifikowana kadra, stale modernizowana infrastruktura oraz narzędzia diagnostyczne najnowszej generacji stwarzają doskonałe możliwości do tego, by w perspektywie najbliższych lat Gdański Uniwersytet Medyczny wzmocnił swoją pozycję uczelni badawczej. W Uczelni realizowanych jest wiele projektów krajowych i międzynarodowych. Poprzez transfer wiedzy do przemysłu i wzmacnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelnia staje się coraz atrakcyjniejszym partnerem wspólnych inicjatyw badawczych. Potencjał naukowców w zakresie medycyny, biotechnologii czy nauk farmaceutycznych charakteryzuje się wysokim stopniem innowacyjności i dużym potencjałem komercyjnym. W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym dzięki środkom przekazanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) powstał ośrodek naukowy specjalizujący się w badaniach nad aberracjami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób.

ODNOSIMY SUKCESY!

Podmioty lecznicze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego tj. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne i Centrum Medycyny Rodzinnej odnoszą znaczące sukcesy medyczne, szczególnie w zakresie wprowadzania nowatorskich metod diagnostyki i terapii. Są uznanymi ośrodkami, oferującymi niejednokrotnie unikatowe procedury medyczne, jak chociażby w chorobach rzadkich, udarach niedokrwiennych mózgu, onkologii, kardiologii, a także transplantologii, zwłaszcza w przeszczepach wielonarządowych. Nowe możliwości rozwoju, zwłaszcza w obszarze innowacyjnych badań klinicznych zawdzięczamy również Agencji Badań Medycznych. Gdański Uniwersytet Medyczny jest jednym z największych beneficjentów konkursów ABM wpierających akademickie badania kliniczne, pozyskując w ostatnich 2 latach niemal 150 mln zł na działalność badawczo-rozwojową.

CO JESZCZE NAS WYRÓŻNIA?
 • W najnowszym rankingu World’s Best Hospitals 2021 szpital kliniczny GUMed zajął 2 miejsce  kategorii „najlepszy szpital w Polsce”.
 • Pod koniec 2020 r. Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita i zamierzają wspólnie budować pozycję Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą. Najważniejszym zadaniem Związku będzie jak najlepsze wykorzystanie zasobów i możliwości trzech uczelni, które mogłyby w przyszłości utworzyć jeden ośrodek akademicki.
 • GUMed kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest ponad 1000 studentów zagranicznych, co stanowi blisko 17 proc. wszystkich żaków w Uczelni. To także ponad połowa wszystkich obcokrajowców studiujących w Gdańsku.
 • Wybitna kadra naukowa, ogromny potencjał badawczy i infrastrukturalny oraz najlepsi studenci to elementy stanowiące o obecnych i przyszłych sukcesach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kierunki studiów

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
– WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

Wydział Farmaceutyczny

Wydział Farmaceutyczny kształci magistrów farmacji i analityki medycznej, rozwija również coraz dynamiczniej kształcenie w szkole doktorskiej. Pod względem efektywności osiągnięć naukowych rankingów Ministerstwa Edukacji i Nauki Wydział jest uznawany za wiodący wśród pozostałych dziewięciu wydziałów farmaceutycznych w kraju. Wydział rozwija prace naukowe w zakresie projektowania i otrzymywania nowych leków pochodzenia syntetycznego i naturalnego, opracowywania nowych technologii ich postaci, doskonalenia fizykochemicznych metod analitycznych stosowanych w procesie wdrażania nowych produktów leczniczych, badania toksykologiczne i inne. Wydział współpracuje z zakładami przemysłu farmaceutycznego, dzięki czemu studenci mają szansę poznać pracę farmaceuty od praktyków.

Czytaj więcej o Wydziale

Misją Wydziału Farmaceutycznego jest kształcenie magistrów farmacji i analityki medycznej zdolnych sprostać rosnącej konkurencji związanej z obecnością Polski w Unii Europejskiej w oparciu o stworzoną na Wydziale ofertę edukacyjną o wysokiej jakości i efektywności.

Wydział Farmaceutyczny GUMed kształci magistrów farmacji i analityki medycznej. Coraz dynamiczniej rozwija kształcenie na studiach doktoranckich. Od wielu lat we współpracy z firmą Transpharmacia i Wydziałem Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi elitarne trzysemestralne studia podyplomowe “Farmacja przemysłowa”. Posiada akredytacje Ministra Zdrowia RP na prowadzenie specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej, farmacji szpitalnej oraz farmacji przemysłowej.

W 2017 r. na Wydziale utworzono nowy kierunek – przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny prowadzony we współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA oraz Oceanic SA. Te unikalne w skali kraju studia oparte o tzw. profil praktyczny i kształcenie dualne, łączą edukację teoretyczną z praktyką przemysłową.

Pod względem efektywności osiągnięć naukowych rankingów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział jest uznawany za wiodący wśród pozostałych dziewięciu wydziałów farmaceutycznych w Polsce. Wydział rozwija prace naukowe w zakresie projektowania i otrzymywania nowych leków pochodzenia syntetycznego i naturalnego, opracowywania nowych technologii ich postaci, doskonalenia fizykochemicznych metod analitycznych stosowanych w procesie wdrażania nowych produktów leczniczych, badania toksykologiczne i inne. Najmocniejszymi walorami Wydziału są stosunkowo młoda kadra naukowo-dydaktyczna, złożona głównie z farmaceutów, wysoki poziom kształcenia na etapie przed i podyplomowym, wysoka skuteczność w zdobywaniu grantów naukowych oraz dobrze rozwinięta współpraca z zakładami przemysłu farmaceutycznego.

Strukturę Wydziału tworzy szesnaście Katedr i Zakładów, Wydziałowa Biblioteka, Ogród Roślin Leczniczych, Ośrodek Szkolenia Podyplomowego, pracownie komputerowe i wirtualna Apteka Szkoleniowa – jedno z najnowocześniejszych miejsc w kraju do nauczania i praktycznego wdrażania założeń systemu opieki farmaceuty – aptekarza nad pacjentem w aptece jako jednostki ochrony zdrowia.

Kierunki studiów

Jednolite studia magisterskie

Jednolite studia magisterskie stacjonarne

 • farmacja (mgr)
 • analityka medyczna (mgr)
 • farmacja – English Division (mgr)
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

Kontakt

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
al. Gen. J. Hallera 107,
80-416 Gdańsk

tel.: (58) 349 12 83 – kierownik
tel.: (58) 349 12 01 – kierunek farmacja, kierunek przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, kierunek farmacja ED
tel.: (58) 349 12 97 – kierunek analityka medyczna

e-mail: dziekanat.farmacja@gumed.edu.pl

SPRAWDŹ NA MAPIE

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
– WYDZIAŁ LEKARSKI

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

Wydział Lekarski

Wydział Lekarski kształci studentów na trzech kierunkach studiów: lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz technikach dentystycznych. Ponadto prowadzi międzyuczelniane studia w zakresie inżynierii mechaniczno-medycznej oraz logopedii. Potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia na Wydziale są pięcioletnie akredytacje udzielone prowadzonym kierunkom nauczania przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz Komisję Akredytacyjną Uczelni Medycznych działającą przy Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych oraz doskonałe wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarskiego Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Nauczanie oparte jest o własne zaplecze dydaktyczne zlokalizowane w zwartym, położonym blisko siebie kompleksie nauk podstawowych, przedklinicznych i klinicznych, wzbogaconych o nowoczesne Centrum Medycyny Inwazyjnej z rozszerzoną bazą dydaktyczną.

Czytaj więcej o Wydziale

Wydział Lekarski kształci studentów na trzech kierunkach studiów: lekarskim (6-letnie jednolite studia magisterskie); lekarsko-dentystycznym (5-letnie jednolite studia magisterskie) oraz technikach dentystycznych (3-letnie studia I-stopnia, licencjackie). Ponadto prowadzi wspólne z Politechniką Gdańską międzyuczelniane studia w zakresie inżynierii mechaniczno-medycznej oraz z Uniwersytetem Gdańskim na kierunku logopedia. Od 2002 r. kształcenie na kierunku lekarskim prowadzone jest dla studentów anglojęzycznych – English Division. Potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia na Wydziale są pięcioletnie akredytacje udzielone prowadzonym kierunkom nauczania przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz Komisję Akredytacyjną Uczelni Medycznych działającą przy Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych oraz doskonałe wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarskiego Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Nauczanie oparte jest o własne zaplecze dydaktyczne zlokalizowane w zwartym, położonym blisko siebie kompleksie nauk podstawowych, przedklinicznych i klinicznych, wzbogaconych o nowoczesne Centrum Medycyny Inwazyjnej z rozszerzoną bazą dydaktyczną.

Praktyczne zajęcia kliniczne realizowane są w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym oraz na bazie łóżkowej obcej w wybranych placówkach szpitalnych w Gdańsku. W 2010 r. uruchomiono nowoczesne Centrum Medycyny Laboratoryjnej. W marcu 2012 roku oddano do użytku nowy szpital kliniczny – Centrum Medycyny Inwazyjnej. W obiektach mieszczą się głównie kliniki zabiegowe. Katedry, Kliniki i Zakłady wchodzące w skład Wydziału, poza prowadzeniem działalności dydaktycznej, świadczą wysokospecjalistyczne usługi diagnostyczno-lecznicze. Wysoki poziom działalności naukowej prowadzonej przez pracowników Wydziału został doceniony przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego zaliczeniem Wydziału Lekarskiego GUMed do I kategorii jednostek prowadzących badania naukowe w dziedzinie nauk medycznych.

 Wśród kadry są badacze i klinicyści, eksperci w dziedzinach klinicznych i przedklinicznych cenieni zarówno w Polsce, jak i w międzynarodowych kręgach medycznych. Będąc członkami rad naukowych międzynarodowych towarzystw i periodyków fachowych, uczestniczą aktywnie w rozwoju wiedzy, a ich kompetencje znajdują wyraz w realizowanych przez nich programach dydaktycznych oraz animowanej przez nich działalności kół naukowych. Większość zajęć dydaktycznych realizowana jest przez nauczycieli akademickich w randze asystenta lub adiunkta, czyli przez osoby wciąż młode i dynamiczne, jednak zwykle o znaczących kompetencjach klinicznych i naukowych. Grupy studenckie są małe. Nauczyciel-klinicysta pracuje tylko z 4-5 studentami. Takie warunki sprzyjają przyswajaniu przez studentów nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także praktycznej.

Kierunki studiów

Jednolite studia magisterskie

Jednolite studia magisterskie stacjonarne:

 • lekarski (lek.)
 • lekarski – English Division (lek.)
 • lekarsko-dentystyczny (lek. dent.)

Jednolite studia magisterskie niestacjonarne:

 • lekarski (lek.)
 • lekarsko-dentystyczny (lek. dent.)
Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • techniki dentystyczne (lic.)

Studia I stopnia niestacjonarne:

 • techniki dentystyczne (lic.)

Kontakt

Dziekanat Wydziału Lekarskiego – Dział ds. Studenckich
al. Zwycięstwa 41-42,
80-210 Gdańsk,
bud. Atheneum Gedanense Novum

tel.: (58) 349 10 05

tel.: (58) 349 10 68

e-mail: dwl@gumed.edu.pl

SPRAWDŹ NA MAPIE

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
– WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk o Zdrowiu (WNoZ) z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej (IMMiT) prowadzi obecnie kształcenie na 12 kierunkach studiów: dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, w tym również English Division, położnictwo, psychologia zdrowia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, zdrowie środowiskowe i bhp oraz badania kliniczne. Prowadzone są studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Jest to jeden z wiodących Wydziałów Nauk o Zdrowiu w kraju.

Czytaj więcej o Wydziale

Wydział Nauk o Zdrowiu (WNoZ) z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej (IMMiT) prowadzi kształcenie na 11 kierunkach studiów: dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, w tym również English Division, położnictwo, psychologia zdrowia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, zdrowie środowiskowe i bhp. Prowadzone są studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, łącznie jest to niebagatelna liczba 19 różnych toków studiów.

W strukturze Wydziału Nauk o Zdrowiu są 43 różne jednostki organizacyjne, w tym: 7 katedr, 2 instytuty, 5 klinik, 28 zakładów, 1 samodzielna pracownia. Niewielka część zajęć poszczególnych kierunków odbywa się również na terenie jednostek Wydziału Lekarskiego oraz Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Profil badawczy WNoZ obejmuje badania w zakresie nauk o zdrowiu: pielęgniarskich, ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego, ekonomiki ochrony zdrowia, prawa medycznego, ponadto: badań radiologicznych i radioizotopowych, chirurgii, hematologii i onkologii, neurologii, psychologii, parazytologii i innych.

Wydział Nauk o Zdrowiu współpracuje m.in.: z Wydziałem Pielęgniarstwa Uniwersytetu Floryda w Gainesville (USA), Uniwersytetami w: Göteborgu (Szwecja), Kłajpedzie (Litwa), Karlskronie (Szwecja), Nicei (Francja), Porto (Portugalia), Toledo (USA), Turku (Finlandia) i 15 innymi.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki o zdrowiu.

Kierunki studiów

Jednolite studia magisterskie

Jednolite studia magisterskie stacjonarne:

 • psychologia zdrowia (stacjonarne)
 • fizjoterapia (stacjonarne)
Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • położnictwo (lic.)
 • pielęgniarstwo (lic.)
 • pielęgniarstwo – English Division (lic.)
 • ratownictwo medyczne (lic.)
 • elektroradiologia (lic.)
 • dietetyka (lic.)
 • zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia (lic.)
 • zdrowie środowiskowe (lic.)

Studia I stopnia niestacjonarne:

 • dietetyka (lic., niestacjonarne w formie zjazdów)
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • położnictwo (mgr)
 • pielęgniarstwo (mgr)
 • dietetyka (mgr)
 • zdrowie publiczne (mgr)
 • zdrowie środowiskowe i BHP (mgr)
 • badania kliniczne (mgr)

Studia II stopnia niestacjonarne:

 • położnictwo (mgr, niestacjonarne w formie zjazdów)
 • pielęgniarstwo (mgr, niestacjonarne w formie zjazdów)

Kontakt

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
ul. Tuwima 15,
80-210 Gdańsk

tel.: (58) 349 12 16
tel.: (58) 349 12 49

e-mail: dwnoz@gumed.edu.plsprawdź na mapie

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
– MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG I GUMED

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii (MWB) jest wspólną jednostką Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi kształcenie na kierunku biotechnologia. Na Wydziale prowadzone są trzystopniowe studia: 3-letnie licencjackie, 2-letnie magisterskie oraz szkoła doktorska. Realizowane są edukacyjne programy międzynarodowe. Kierunek biotechnologia otrzymał od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego tytuł Najlepszego Kierunku Studiów, a Polska Komisja Akredytacyjna przyznała wyróżniającą ocenę jakości kształcenia.

Czytaj więcej o Wydziale

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii (MWB) jest wspólną jednostką Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Powstał w 1993 r. i prowadzi kształcenie na kierunku biotechnologia. Na Wydziale prowadzone są trzystopniowe studia: 3-letnie studia licencjackie, 2-letnie magisterskie oraz 4-letnie studia doktoranckie. Realizowane są edukacyjne programy międzynarodowe. Kierunek biotechnologia otrzymał od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego tytuł Najlepszego Kierunku Studiów, a Polska Komisja Akredytacyjna przyznała wyróżniającą ocenę jakości kształcenia.

Zespoły naukowe Wydziału uczestniczą w projektach FNP: TEAM, MPD, HOMING, VENTURES, POMOST, projektach NCBiR oraz projektach realizowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi. Prowadzone badania dotyczą mechanizmów warunkujących rozwój procesów chorobowych, molekularnej analizy agresywnych komórek nowotworowych, zastosowania narzędzi biologii molekularnej w diagnostyce chorób metabolicznych, nowotworowych i infekcyjnych, diagnostyki i terapii fotodynamicznej, analizy struktury i funkcji białek wirusowych zaangażowanych w procesy odpowiedzi immunologicznej. Realizowane są badania nad wpływem czynników środowiskowych na strukturę i aktywności białek, udziałem białek opiekuńczych w procesach agregacji, proteolizy i replikacji DNA. Poszukiwane są związki pochodzenia roślinnego do walki z patogenami człowieka i roślin, prowadzone badania w zakresie biotechnologii lipidów roślinnych oraz prace nad wykorzystaniem bakterii jako czynnika biologicznej ochrony roślin. Naukowcy realizują badania nad konstrukcją szczepionek przeciwwirusowych nowej generacji. Laboratoria Wydziału są wyposażone w nowoczesną aparaturę, w tym m.in.: najnowszej generacji mikroskopy konfokalne, spektrometry mas, cytometr przepływowy, sekwenator DNA, fermentory, urządzenia do hodowli i krioprezerwacji komórek bakteryjnych, roślinnych i zwierzęcych, ultrawirówki, termocyklery gradientowe oraz Real-Time. Wydział uzyskał duże dotacje na rozwój infrastruktury badawczej, w tym 20 mln zł z programu UE REGPOT na wyposażenie Laboratorium Analiz Biomolekularnych. Zespoły MWB należące do GUMed prowadzą prace badawcze w nowoczesnych laboratoriach, które znajdują się na terenie kampusu GUMed w budynku Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej. Zespoły MWB należące do UG uzyskały pod koniec 2015 r. nowoczesną infrastrukturę do prowadzenia badań i dydaktyki w budynku Instytutu Biotechnologii UG, który zlokalizowany jest na kampusie UG w Oliwie. Rozwój nowoczesnego zaplecza badawczego pozwoli na prowadzenie zaawansowanych badań i szerokiej międzynarodowej współpracy naukowej. Pracownicy Wydziału publikują wyniki w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych i są laureatami prestiżowych nagród.

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • biotechnologia (lic.)

Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • biotechnologia (mgr)

Kontakt

Dziekanat Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
ul. A. Abrahama 58,
80-307 Gdańsk

tel.: (58) 523 63 20
tel.: (58) 523 63 21
tel.: (58) 523 64 30

e-mail: dziekanat@biotech.ug.edu.pl

Rekrutacja

galeria

Kontakt

Dział Rekrutacji
al. Zwycięstwa 41-42,
80-210 Gdańsk,
bud. Atheneum Gedanense Novum

SPRWADŹ NA MAPIE

Rekrutacja na studia polskojęzyczne

(58) 349 13 91
(58) 349 13 97 – cudzoziemcy, matura zagraniczna

e-mail: rekrutacja@gumed.edu.pl

Rekrutacja na studia anglojęzyczne

(58) 349 13 90
(58) 349 13 92

e-mail: admission@gumed.edu.pl

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GUMed to najlepsza uczelnia medyczna w Polsce według rankingu Perspektyw. Jest również jedyną uczelnią medyczną, która została włączona do grona 10 uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. GUMed osiąga wysoką pozycję w różnego rodzaju rankingach, plasujących Uczelnię w gronie jednostek, w których tworzy się wartościowe publikacje, chętnie cytowane w prestiżowych czasopismach. Jako jedna z kilku polskich uczelni GUMed jest rozpoznawalny w tzw. rankingu szanghajskim. 

CZY WIESZ ŻE?
Gdański Uniwersytet Medyczny realizuje innowacyjny projekt Young Scientist Program (Młody Naukowiec), którego celem jest wsparcie studentów zainteresowanych rozwojem kompetencji osobistych i prowadzeniem prac o charakterze badawczym.

W ramach realizowanej strategii rozwoju bazy dydaktycznej, naukowej i klinicznej zmodernizowano liczne pracownie badawcze i laboratoryjne, sale warsztatowe i dydaktyczne, jak również powstały sztandarowe obiekty GUMed – Centrum Symulacji Medycznej, Centrum Sportu oraz wchodzące w skład Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego budynki Centrum Medycyny Inwazyjnej i Nieinwazyjnej, które stanowią unikatowy w skali europejskiej kompleks medyczno-naukowy.

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to nowoczesny ośrodek akademicki, rozpoznawalny w kraju i na świecie. Od ponad 75 lat Uczelnia zapewnia wysoką jakość kształcenia we wszystkich zawodach medycznych i prowadzenie badań naukowych na najwyższym, światowym poziomie. Został wybrany do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. 

Potwierdzeniem wiodącej roli w zakresie działalności naukowo-badawczej jest także wysoka pozycja GUMed w różnego rodzaju rankingach, plasujących Uczelnię w gronie jednostek, w których tworzy się wartościowe publikacje, chętnie cytowane w prestiżowych czasopismach. Jako jedna z kilku polskich uczelni GUMed jest rozpoznawalny w tzw. rankingu szanghajskim. Uczelnia intensywnie rozwija badania naukowe, czego dowodem są jej czołowe pozycje w rankingach oraz liczne wyróżnienia dla pracowników. 

W rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dziś Ministerstwa Edukacji i Nauki) oceniającego jakość działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych może pochwalić się prestiżową kategorią A+ przyznaną dla Wydziału Farmaceutycznego i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz kategorią A pozostałych Wydziałów (Wydział Lekarski, Wydział Nauk o Zdrowiu z IMMiT). Publikacje naukowców GUMed są jednymi z najczęściej cytowanych w prestiżowych czasopismach i wpływają na rozpoznawalność polskiej nauki na świecie. Znakomita kadra naukowa i nowoczesna infrastruktura pozwalają na specjalistyczną działalność naukową i kliniczną na najwyższym poziomie.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O NAS PONIŻEJ:

JEDEN Z NAJLEPSZYCH UNWIERSYTETÓW MEDYCZNYCH W KRAJU

GUMED to jeden z najlepszych uniwersytetów medycznych w Polsce, uczelnia z dynamicznie i coraz intensywniej rozwijającymi się w ostatnich latach badaniami o charakterze interdyscyplinarnym, często z istotnym udziałem współpracy międzynarodowej. Aktualnie w partnerstwie międzynarodowym realizowanych jest 11 projektów badawczych (m.in. w ramach programu Horyzont 2020 – 6 projektów, Trzeciego Programu Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia – 2 projekty), a liczba partnerów zagranicznych zaangażowanych w realizację projektów badawczych wynosi 75. Charakter międzynarodowy mają również wybrane projekty finansowane przez polskie instytucje, Narodowe Centrum Nauki oraz Fundację Nauki Polskiej.

STRATEGIA ROZWOJU

W ramach konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju bazy dydaktycznej, naukowej i klinicznej zmodernizowano liczne pracownie badawcze i laboratoryjne, sale warsztatowe i dydaktyczne, jak również powstały sztandarowe obiekty GUMed – Centrum Symulacji Medycznej, Centrum Sportu oraz wchodzące w skład Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego budynki Centrum Medycyny Inwazyjnej i Nieinwazyjnej, które stanowią unikatowy w skali europejskiej kompleks medyczno-naukowy. Centrum Symulacji Medycznej wyposażone jest w najnowszej generacji fantomy, blok operacyjny oraz pracownię rzeczywistości wirtualnej. Tu studenci doskonalą praktyczne umiejętności zanim rozpoczną leczenie pacjentów. Gdański Uniwersytet Medyczny realizuje innowacyjny projekt Young Scientist Program (Młody Naukowiec), którego celem jest wsparcie studentów zainteresowanych rozwojem kompetencji osobistych i prowadzeniem prac o charakterze badawczym. Wysoko wykwalifikowana kadra, stale modernizowana infrastruktura oraz narzędzia diagnostyczne najnowszej generacji stwarzają doskonałe możliwości do tego, by w perspektywie najbliższych lat Gdański Uniwersytet Medyczny wzmocnił swoją pozycję uczelni badawczej. W Uczelni realizowanych jest wiele projektów krajowych i międzynarodowych. Poprzez transfer wiedzy do przemysłu i wzmacnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelnia staje się coraz atrakcyjniejszym partnerem wspólnych inicjatyw badawczych. Potencjał naukowców w zakresie medycyny, biotechnologii czy nauk farmaceutycznych charakteryzuje się wysokim stopniem innowacyjności i dużym potencjałem komercyjnym. W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym dzięki środkom przekazanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) powstał ośrodek naukowy specjalizujący się w badaniach nad aberracjami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób.

ODNOSIMY SUKCESY!

Podmioty lecznicze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego tj. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne i Centrum Medycyny Rodzinnej odnoszą znaczące sukcesy medyczne, szczególnie w zakresie wprowadzania nowatorskich metod diagnostyki i terapii. Są uznanymi ośrodkami, oferującymi niejednokrotnie unikatowe procedury medyczne, jak chociażby w chorobach rzadkich, udarach niedokrwiennych mózgu, onkologii, kardiologii, a także transplantologii, zwłaszcza w przeszczepach wielonarządowych. Nowe możliwości rozwoju, zwłaszcza w obszarze innowacyjnych badań klinicznych zawdzięczamy również Agencji Badań Medycznych. Gdański Uniwersytet Medyczny jest jednym z największych beneficjentów konkursów ABM wpierających akademickie badania kliniczne, pozyskując w ostatnich 2 latach niemal 150 mln zł na działalność badawczo-rozwojową.

CO JESZCZE NAS WYRÓŻNIA?
 • W najnowszym rankingu World’s Best Hospitals 2021 szpital kliniczny GUMed zajął 2 miejsce  kategorii „najlepszy szpital w Polsce”.
 • Pod koniec 2020 r. Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita i zamierzają wspólnie budować pozycję Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą. Najważniejszym zadaniem Związku będzie jak najlepsze wykorzystanie zasobów i możliwości trzech uczelni, które mogłyby w przyszłości utworzyć jeden ośrodek akademicki.
 • GUMed kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest ponad 1000 studentów zagranicznych, co stanowi blisko 17 proc. wszystkich żaków w Uczelni. To także ponad połowa wszystkich obcokrajowców studiujących w Gdańsku.
 • Wybitna kadra naukowa, ogromny potencjał badawczy i infrastrukturalny oraz najlepsi studenci to elementy stanowiące o obecnych i przyszłych sukcesach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

KIERUNKI STUDIÓW

Kierunki studiów

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
– WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

Wydział Farmaceutyczny

Wydział Farmaceutyczny kształci magistrów farmacji i analityki medycznej, rozwija również coraz dynamiczniej kształcenie w szkole doktorskiej. Pod względem efektywności osiągnięć naukowych rankingów Ministerstwa Edukacji i Nauki Wydział jest uznawany za wiodący wśród pozostałych dziewięciu wydziałów farmaceutycznych w kraju. Jako jedyny ze wszystkich uczelni na Wybrzeżu posiada kategorię naukową A+. Wydział rozwija prace naukowe w zakresie projektowania i otrzymywania nowych leków pochodzenia syntetycznego i naturalnego, opracowywania nowych technologii ich postaci, doskonalenia fizykochemicznych metod analitycznych stosowanych w procesie wdrażania nowych produktów leczniczych, badania toksykologiczne i inne. Wydział współpracuje z zakładami przemysłu farmaceutycznego, dzięki czemu studenci mają szansę poznać pracę farmaceuty od praktyków.

Czytaj więcej o Wydziale

Misją Wydziału Farmaceutycznego jest kształcenie magistrów farmacji i analityki medycznej zdolnych sprostać rosnącej konkurencji związanej z obecnością Polski w Unii Europejskiej w oparciu o stworzoną na Wydziale ofertę edukacyjną o wysokiej jakości i efektywności.

Wydział Farmaceutyczny GUMED kształci magistrów farmacji i analityki medycznej. Coraz dynamiczniej rozwija kształcenie na studiach doktoranckich. Od wielu lat we współpracy z firmą Transpharmacia i Wydziałem Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi elitarne trzysemestralne studia podyplomowe “Farmacja przemysłowa”. Posiada akredytacje Ministra Zdrowia RP na prowadzenie specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej, farmacji szpitalnej oraz farmacji przemysłowej.

W 2017 r. na Wydziale utworzono nowy kierunek – przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny prowadzony we współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA oraz Oceanic SA. Te unikalne w skali kraju studia oparte o tzw. profil praktyczny i kształcenie dualne, łączą edukację teoretyczną z praktyką przemysłową.

Pod względem efektywności osiągnięć naukowych rankingów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział jest uznawany za wiodący wśród pozostałych dziewięciu wydziałów farmaceutycznych w Polsce. Jako jedyny ze wszystkich uczelni na Wybrzeżu posiada kategorię naukową A+. Wydział rozwija prace naukowe w zakresie projektowania i otrzymywania nowych leków pochodzenia syntetycznego i naturalnego, opracowywania nowych technologii ich postaci, doskonalenia fizykochemicznych metod analitycznych stosowanych w procesie wdrażania nowych produktów leczniczych, badania toksykologiczne i inne. Najmocniejszymi walorami Wydziału są stosunkowo młoda kadra naukowo-dydaktyczna, złożona głównie z farmaceutów, wysoki poziom kształcenia na etapie przed i podyplomowym, wysoka skuteczność w zdobywaniu grantów naukowych oraz dobrze rozwinięta współpraca z zakładami przemysłu farmaceutycznego.

Strukturę Wydziału tworzy szesnaście Katedr i Zakładów, Wydziałowa Biblioteka, Ogród Roślin Leczniczych, Ośrodek Szkolenia Podyplomowego, pracownie komputerowe i wirtualna Apteka Szkoleniowa – jedno z najnowocześniejszych miejsc w kraju do nauczania i praktycznego wdrażania założeń systemu opieki farmaceuty – aptekarza nad pacjentem w aptece jako jednostki ochrony zdrowia.

Kierunki studiów

Jednolite studia magisterskie

Jednolite studia magisterskie stacjonarne

 • farmacja (mgr)
 • analityka medyczna (mgr)
 • farmacja – English Division (mgr)
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

Kontakt

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
al. Gen. J. Hallera 107,
80-416 Gdańsk

tel.: (58) 349 12 83 – kierownik
tel.: (58) 349 12 01 – kierunek farmacja, kierunek przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, kierunek farmacja ED
tel.: (58) 349 12 97 – kierunek analityka medyczna

e-mail:
dziekanat.farmacja@gumed.edu.pl

SPRAWDŹ NA MAPIE

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
– WYDZIAŁ LEKARSKI

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

Wydział Lekarski

Wydział Lekarski kształci studentów na trzech kierunkach studiów: lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz technikach dentystycznych. Ponadto prowadzi międzyuczelniane studia w zakresie inżynierii mechaniczno-medycznej oraz logopedii. Potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia na Wydziale są pięcioletnie akredytacje udzielone prowadzonym kierunkom nauczania przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz Komisję Akredytacyjną Uczelni Medycznych działającą przy Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych oraz doskonałe wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarskiego Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Nauczanie oparte jest o własne zaplecze dydaktyczne zlokalizowane w zwartym, położonym blisko siebie kompleksie nauk podstawowych, przedklinicznych i klinicznych, wzbogaconych o nowoczesne Centrum Medycyny Inwazyjnej z rozszerzoną bazą dydaktyczną.

Czytaj więcej o Wydziale

Wydział Lekarski kształci studentów na trzech kierunkach studiów: lekarskim (6-letnie jednolite studia magisterskie); lekarsko-dentystycznym (5-letnie jednolite studia magisterskie) oraz technikach dentystycznych (3-letnie studia I-stopnia, licencjackie). Ponadto prowadzi wspólne z Politechniką Gdańską międzyuczelniane studia w zakresie inżynierii mechaniczno-medycznej oraz z Uniwersytetem Gdańskim na kierunku logopedia. Od 2002 r. kształcenie na kierunku lekarskim prowadzone jest dla studentów anglojęzycznych – English Division. Potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia na Wydziale są pięcioletnie akredytacje udzielone prowadzonym kierunkom nauczania przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz Komisję Akredytacyjną Uczelni Medycznych działającą przy Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych oraz doskonałe wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarskiego Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Nauczanie oparte jest o własne zaplecze dydaktyczne zlokalizowane w zwartym, położonym blisko siebie kompleksie nauk podstawowych, przedklinicznych i klinicznych, wzbogaconych o nowoczesne Centrum Medycyny Inwazyjnej z rozszerzoną bazą dydaktyczną.

Praktyczne zajęcia kliniczne realizowane są w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym oraz na bazie łóżkowej obcej w wybranych placówkach szpitalnych w Gdańsku. W 2010 r. uruchomiono nowoczesne Centrum Medycyny Laboratoryjnej. W marcu 2012 roku oddano do użytku nowy szpital kliniczny – Centrum Medycyny Inwazyjnej. W obiektach mieszczą się głównie kliniki zabiegowe. Katedry, Kliniki i Zakłady wchodzące w skład Wydziału, poza prowadzeniem działalności dydaktycznej, świadczą wysokospecjalistyczne usługi diagnostyczno-lecznicze. Wysoki poziom działalności naukowej prowadzonej przez pracowników Wydziału został doceniony przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego zaliczeniem Wydziału Lekarskiego GUMed do I kategorii jednostek prowadzących badania naukowe w dziedzinie nauk medycznych.

 Wśród kadry są badacze i klinicyści, eksperci w dziedzinach klinicznych i przedklinicznych cenieni zarówno w Polsce, jak i w międzynarodowych kręgach medycznych. Będąc członkami rad naukowych międzynarodowych towarzystw i periodyków fachowych, uczestniczą aktywnie w rozwoju wiedzy, a ich kompetencje znajdują wyraz w realizowanych przez nich programach dydaktycznych oraz animowanej przez nich działalności kół naukowych. Większość zajęć dydaktycznych realizowana jest przez nauczycieli akademickich w randze asystenta lub adiunkta, czyli przez osoby wciąż młode i dynamiczne, jednak zwykle o znaczących kompetencjach klinicznych i naukowych. Grupy studenckie są małe. Nauczyciel-klinicysta pracuje tylko z 4-5 studentami. Takie warunki sprzyjają przyswajaniu przez studentów nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także praktycznej.

Kierunki studiów

Jednolite studia magisterskie

Jednolite studia magisterskie stacjonarne:

 • lekarski (lek.)
 • lekarski – English Division (lek.)
 • lekarsko-dentystyczny (lek. dent.)

Jednolite studia magisterskie niestacjonarne:

 • lekarski (lek.)
 • lekarsko-dentystyczny (lek. dent.)
Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • techniki dentystyczne (lic.)

Studia I stopnia niestacjonarne:

 • techniki dentystyczne (lic.)

Kontakt

Dziekanat Wydziału Lekarskiego – Dział ds. Studenckich
al. Zwycięstwa 41-42,
80-210 Gdańsk,
bud. Atheneum Gedanense Novum

tel.: (58) 349 10 05

tel.: (58) 349 10 68

e-mail: dwl@gumed.edu.pl

SPRAWDŹ NA MAPIE

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
– WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk o Zdrowiu (WNoZ) z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej (IMMiT) prowadzi kształcenie na 11 kierunkach studiów: dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, w tym również English Division, położnictwo, psychologia zdrowia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, zdrowie środowiskowe i bhp. Prowadzone są studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, łącznie jest to niebagatelna liczba 19 różnych toków studiów. Obecnie jest to jeden z wiodących Wydziałów Nauk o Zdrowiu w kraju, który w ostatniej ewaluacji naukowej otrzymał wysoką kategorię A.

Czytaj więcej o Wydziale

Wydział Nauk o Zdrowiu (WNoZ) z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej (IMMiT) prowadzi kształcenie na 11 kierunkach studiów: dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, w tym również English Division, położnictwo, psychologia zdrowia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, zdrowie środowiskowe i bhp. Prowadzone są studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, łącznie jest to niebagatelna liczba 19 różnych toków studiów. Obecnie jest to jeden z wiodących Wydziałów Nauk o Zdrowiu w kraju, który w ostatniej ewaluacji naukowej otrzymał wysoką kategorię A.

W strukturze Wydziału Nauk o Zdrowiu są 43 różne jednostki organizacyjne, w tym: 7 katedr, 2 instytuty, 5 klinik, 28 zakładów, 1 samodzielna pracownia. Niewielka część zajęć poszczególnych kierunków odbywa się również na terenie jednostek Wydziału Lekarskiego oraz Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Profil badawczy WNoZ obejmuje badania w zakresie nauk o zdrowiu: pielęgniarskich, ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego, ekonomiki ochrony zdrowia, prawa medycznego, ponadto: badań radiologicznych i radioizotopowych, chirurgii, hematologii i onkologii, neurologii, psychologii, parazytologii i innych.

Wydział Nauk o Zdrowiu współpracuje m.in.: z Wydziałem Pielęgniarstwa Uniwersytetu Floryda w Gainesville (USA), Uniwersytetami w: Göteborgu (Szwecja), Kłajpedzie (Litwa), Karlskronie (Szwecja), Nicei (Francja), Porto (Portugalia), Toledo (USA), Turku (Finlandia) i 15 innymi.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki o zdrowiu.

Kierunki studiów

Jednolite studia magisterskie

Jednolite studia magisterskie stacjonarne:

 • psychologia zdrowia (stacjonarne)
 • fizjoterapia (stacjonarne)
Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • położnictwo (lic.)
 • pielęgniarstwo (lic.)
 • pielęgniarstwo – English Division (lic.)
 • ratownictwo medyczne (lic.)
 • elektroradiologia (lic.)
 • dietetyka (lic.)
 • zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia (lic.)
 • zdrowie środowiskowe (lic.)

Studia I stopnia niestacjonarne:

 • dietetyka (lic., niestacjonarne w formie zjazdów)
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • położnictwo (mgr)
 • pielęgniarstwo (mgr)
 • dietetyka (mgr)
 • zdrowie publiczne (mgr)
 • zdrowie środowiskowe i BHP (mgr)

Studia II stopnia niestacjonarne:

 • położnictwo (mgr, niestacjonarne w formie zjazdów)
 • pielęgniarstwo (mgr, niestacjonarne w formie zjazdów)

Kontakt

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
ul. Tuwima 15,
80-210 Gdańsk

tel.: (58) 349 12 16
tel.: (58) 349 12 49

e-mail: dwnoz@gumed.edu.plsprawdź na mapie

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
– MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG I GUMED

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii (MWB) jest wspólną jednostką Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi kształcenie na kierunku biotechnologia. Na Wydziale prowadzone są trzystopniowe studia: 3-letnie licencjackie, 2-letnie magisterskie oraz szkoła doktorska. Realizowane są edukacyjne programy międzynarodowe. Kierunek biotechnologia otrzymał od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego tytuł Najlepszego Kierunku Studiów, a Polska Komisja Akredytacyjna przyznała wyróżniającą ocenę jakości kształcenia.

Wydział klasyfikowany jest przez MNiSW w pierwszej kategorii od początku istnienia tej klasyfikacji. W ostatniej klasyfikacji parametrycznej MWB uzyskał kategorię A+.

Czytaj więcej o Wydziale

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii (MWB) jest wspólną jednostką Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Powstał w 1993 r. i prowadzi kształcenie na kierunku biotechnologia. Na Wydziale prowadzone są trzystopniowe studia: 3-letnie studia licencjackie, 2-letnie magisterskie oraz 4-letnie studia doktoranckie. Realizowane są edukacyjne programy międzynarodowe. Kierunek biotechnologia otrzymał od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego tytuł Najlepszego Kierunku Studiów, a Polska Komisja Akredytacyjna przyznała wyróżniającą ocenę jakości kształcenia.

Wydział klasyfikowany jest przez MNiSW w pierwszej kategorii od początku istnienia tej klasyfikacji. W ostatniej klasyfikacji parametrycznej MWB uzyskał kategorię A+.

Zespoły naukowe Wydziału uczestniczą w projektach FNP: TEAM, MPD, HOMING, VENTURES, POMOST, projektach NCBiR oraz projektach realizowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi. Prowadzone badania dotyczą mechanizmów warunkujących rozwój procesów chorobowych, molekularnej analizy agresywnych komórek nowotworowych, zastosowania narzędzi biologii molekularnej w diagnostyce chorób metabolicznych, nowotworowych i infekcyjnych, diagnostyki i terapii fotodynamicznej, analizy struktury i funkcji białek wirusowych zaangażowanych w procesy odpowiedzi immunologicznej. Realizowane są badania nad wpływem czynników środowiskowych na strukturę i aktywności białek, udziałem białek opiekuńczych w procesach agregacji, proteolizy i replikacji DNA. Poszukiwane są związki pochodzenia roślinnego do walki z patogenami człowieka i roślin, prowadzone badania w zakresie biotechnologii lipidów roślinnych oraz prace nad wykorzystaniem bakterii jako czynnika biologicznej ochrony roślin. Naukowcy realizują badania nad konstrukcją szczepionek przeciwwirusowych nowej generacji. Laboratoria Wydziału są wyposażone w nowoczesną aparaturę, w tym m.in.: najnowszej generacji mikroskopy konfokalne, spektrometry mas, cytometr przepływowy, sekwenator DNA, fermentory, urządzenia do hodowli i krioprezerwacji komórek bakteryjnych, roślinnych i zwierzęcych, ultrawirówki, termocyklery gradientowe oraz Real-Time. Wydział uzyskał duże dotacje na rozwój infrastruktury badawczej, w tym 20 mln zł z programu UE REGPOT na wyposażenie Laboratorium Analiz Biomolekularnych. Zespoły MWB należące do GUMed prowadzą prace badawcze w nowoczesnych laboratoriach, które znajdują się na terenie kampusu GUMed w budynku Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej. Zespoły MWB należące do UG uzyskały pod koniec 2015 r. nowoczesną infrastrukturę do prowadzenia badań i dydaktyki w budynku Instytutu Biotechnologii UG, który zlokalizowany jest na kampusie UG w Oliwie. Rozwój nowoczesnego zaplecza badawczego pozwoli na prowadzenie zaawansowanych badań i szerokiej międzynarodowej współpracy naukowej. Pracownicy Wydziału publikują wyniki w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych i są laureatami prestiżowych nagród.

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • biotechnologia (lic.)

Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • biotechnologia (mgr)

Kontakt

Dziekanat Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
ul. A. Abrahama 58,
80-307 Gdańsk

tel.: (58) 523 63 20
tel.: (58) 523 63 21
tel.: (58) 523 64 30

e-mail: dziekanat@biotech.ug.edu.pl

Rekrutacja

galeria

Kontakt

Dział Rekrutacji
al. Zwycięstwa 41-42,

80-210 Gdańsk,
bud. Atheneum Gedanense Novum

SPRWADŹ NA MAPIE

Rekrutacja na studia polskojęzyczne

(58) 349 13 91
(58) 349 13 97 – cudzoziemcy, matura zagraniczna

e-mail: rekrutacja@gumed.edu.pl

Rekrutacja na studia anglojęzyczne

(58) 349 13 90
(58) 349 13 92

e-mail: admission@gumed.edu.pl