trójmiejska mapa akademicka

O uczelni

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański oferuje 87 kierunków studiów i ponad 200 specjalności, ale także fantastyczny kampus, szeroką wymianę międzynarodową i atmosferę, która sprawia, że studiuje się tu z radością.

Szeroka oferta kształcenia sprawia, że podczas studiów można zdobywać wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin, bardzo cenioną na współczesnym rynku pracy. Dodatkowym ułatwieniem w wejściu na ten rynek jest ścisła współpraca Uniwersytetu z wieloma trójmiejskimi firmami, w których studenci odbywają praktyki i staże.

Idź do uczelni

UG jest jedyną w Polsce uczelnią, na której można studiować oceanografię. Studenci tego kierunku korzystają z nowoczesnego katamaranu „Oceanograf”. Uniwersytet Gdański należy do konsorcjum European University of the Seas – SEA-EU, a razem z dwiema innymi uczelniami – Politechniką Gdańską oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym – tworzy Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita.

87 kierunków studiów, ponad 200 specjalności i nieograniczona paleta możliwości rozwoju – to dopiero początek długiej listy zalet studiowania na Uniwersytecie Gdańskim. Są na niej także: fantastyczny kampus, szeroka wymiana międzynarodowa i atmosfera, która sprawia, że studiuje się tu z radością. W tle – morze!

Kierunki studiów

Wydział Oceanografii i geografii

O Wydziale

Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego wyróżnia się na tle podobnych wydziałów w Polsce przede wszystkim badaniem środowiska morskiego i interakcji zachodzących na styku lądu i morza oraz kształceniem kadr dla potrzeb gospodarki morskiej. Studenci zdobywają wiedzę na dwóch wiodących kierunkach, to jest Geografii i Oceanografii, ale wydział oferuje również studia o tematyce bardziej specjalistycznej z zakresu geologii, gospodarki wodnej, hydrografii morskiej czy akwakultury. W strukturze wydziału funkcjonują Instytut Geografii, zlokalizowany na kampusie w Oliwie, przy ulicy Bażyńskiego 4 oraz Instytut Oceanografii, który swoją siedzibę ma na kampusie gdyńskim przy al. Marszałka Piłsudskiego 46. 

fot. K. Mystkowski/Zasoby UG

fot. K. Mystkowski/Zasoby UG

Czytaj więcej o Wydziale

Ważną rolę w pracy naukowej pracowników wydziału i kształceniu studentów odgrywają dwie terenowe stacje badawcze: Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu ze znanym w całym kraju fokarium oraz Stacja Limnologiczna w Borucinie. W obu stacjach odbywa się większość zajęć terenowych, realizowanych w trakcie studiów. Od roku 2017 studenci uczą się też na nowej jednostce pływającej – nowoczesnym katamaranie badawczym r/v OCEANOGRAF. O jakości kształcenia świadczy pozytywna ocena czterech kierunków (Geografia, Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, Geologia, Oceanografia), które w roku akademickim 2020/2021 Polska Komisja Akredytacyjna poddała procesowi akredytacji. Natomiast wysoki poziom badań naukowych prowadzonych na wydziale zaowocował uzyskaniem w ocenie parametrycznej, przeprowadzonej w roku 2018, kategorii A. Wydział współpracuje z 28 uczelniami zagranicznymi, na których studenci mogą studiować w ramach programu ERASMUS+. Owocem współpracy wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym, nastawionej na kształcenie specjalistów z zakresu gospodarki morskiej i zarządzania środowiskiem, jest oferta praktyk zawodowych, oparta o wiodące na wybrzeżu firmy i instytucje. Praktyka zawodowa nierzadko otwiera możliwość znalezienia zatrudnienia w najlepszych podmiotach gospodarczych, prowadzących działalność w województwie pomorskim i nie tylko.

Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego wyróżnia się na tle podobnych wydziałów w Polsce przede wszystkim tematyką prac badawczych oraz kształceniem 
w dziedzinach związanych z morzem. Utworzony 1 września 2008 roku  kontynuuje w ramach Instytutu Oceanografii i Instytutu Geografii najlepsze tradycje badań dawnego Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii. Ponadto wydział dysponuje licznymi  kontaktami międzynarodowymi, także z wiodącymi uczelniami i instytutami naukowymi na świecie.

W dziedzinie Nauk o Ziemi i środowisku od wielu lat wydział plasuje się w ścisłej czołówce rankingu Ministerstwa Edukacji i Nauki. W roku akademickim 2020/2021 cztery nasze kierunki (Geografia, Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, Geologia i Oceanografia) poddane zostały procesowi akredytacji, a Polska Komisja Akredytacyjna przyznała tym kierunkom ocenę pozytywną.

Wydział Oceanografii i Geografii jest sztandarową jednostką wdrażającą morską misję Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie badań środowiska morskiego oraz kształcenia kadr
dla potrzeb gospodarki morskiej. Mamy wysoką pozycję naukową i edukacyjną na Pomorzu. Siła wydziału tkwi przede wszystkim w wysokim poziomie kadry nauczającej oraz studentów, którzy odnoszą liczne sukcesy w kraju i zagranicą. Nauczanie ściśle powiązane jest z prowadzonymi na wydziale badaniami oraz z coraz lepszym zapleczem laboratoryjnym i naukowo-badawczym. Wydział posiada m.in. dwie terenowe stacje badawcze: Stację Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu ze znanym w całym kraju fokarium oraz Stację Limnologiczną w Borucinie. Od roku 2017 studenci uczą się na nowej jednostce pływającej – nowoczesnym katamaranie badawczym r/v OCEANOGRAF. 

W odpowiedzi na wymagania i oczekiwania społeczeństwa opartego na wiedzy rozwijana jest współpraca z najlepszymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i badawczymi. WOiG współpracuje z 25 uczelniami zagranicznymi, na których studenci mogą studiować 
w ramach programu Erasmus. Istnieje również możliwość skorzystania z programu MOST oferującego wymianę studencką w ramach uczelni polskich. Pracownicy Wydziału prowadzą szeroką naukową współpracę z siecią morskich instytutów badawczych oraz obserwatoriów środowiska morskiego, przede wszystkim z pięcioma uniwersytetami (Kilonia, Brest, Kadyks, Malta i Split), z którymi Uniwersytet Gdański tworzy Konsorcjum SEA-EU European University of the Seas. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w ramach międzynarodowej współpracy w zakresie geografii studenci odbywają zajęcia terenowe w krajach Europy centralnej i wschodniej, studenci geologii zdobywają umiejętności praktyczne dzięki współpracy z kluczowymi firmami z branży, np. PGNiG oraz LOTOS Petrobaltic a studia na kierunku Hydrografia morska prowadzone są we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni

Absolwenci WOiG pracują jako specjaliści w zakresie oceanografii, geografii, gospodarki wodnej, geologii i ochrony środowiska. Znajdują zatrudnienie m.in. w instytutach badawczych, w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach krajowych związanych z planowaniem i gospodarką przestrzenną, wodną i morską a także rozwojem lokalnym.

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Akwakultura – biznes i technologia (lic.)

 • Geografia (lic.)

 • Geologia (lic.)

 • Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód (lic.)

 • Hydrografia morska (inż., 7 semestrów)

 • Oceanografia (lic.)

Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Geografia fizyczna z geoinformacją (mgr)

 • Oceanografia (magr)

Rekrutacja

Kontakt

Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański

Kierunki: Geografia i Geografia fizyczna z geoinformacją:
 
Instytut Geografii
ul. Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
tel. 58 5236547
 
 
Kierunki: Akwakultura: biznes i technologia, Geologia, Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, Hydrografia morska, Oceanografia
 
Instytut Oceanografii
al. Marszałka Piłsudskiego 46,
pok. 206-207
81-378 Gdynia
tel. 58 5236676, 58 5236620, 58 5236651

Galeria zdjęć

Wydział Biologii

O wydziale

Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego może szczycić się pięćdziesięcioletnią historią oraz tradycją badań naukowych, a także kształcenia.

Składa się z 13 katedr, Laboratorium Izotopowego, Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, Sekcji Dydaktyki Biologii, Kolekcji Plazmidów i Drobnoustrojów oraz Stacji Badania Wędrówek Ptaków.

Sztandarowym kierunkiem kształcenia studentów I i II stopnia jest Biologia. Dużym zainteresowaniem cieszy się także unikatowy kierunek Biologia Medyczna, również dwustopniowy. Ponadto na Wydziale Biologii wybrać można dwa kierunki studiów stacjonarnych I stopnia: Ochronę zasobów przyrodniczych oraz Genetykę i biologię eksperymentalną.

fot. K. Mystkowski/Zasoby UG

Czytaj więcej o Wydziale

W 2012 roku, dzięki funduszom Unii Europejskiej, Wydział przeniósł się do nowo wybudowanej siedziby o powierzchni 23 000 m2, położonej wewnątrz Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, która oferuje doskonałe warunki do badań naukowych oraz edukacji na najwyższym poziomie. Wydział szczyci się nowoczesną infrastrukturą, audytorium, salami wykładowymi i laboratoriami wyposażonymi w systemy audiowizualne oraz specjalistyczną aparaturę badawczą. Dodatkowym atutem Wydziału jest duża ilość różnorodnych ekspozycji i wystaw edukacyjnych dostępnych dla każdego zainteresowanego, takich jak Muzeum Inkluzji w Bursztynie, szkielet płetwala zwyczajnego wraz z kolekcją szkieletów ssaków afrykańskich czy akwarium z biotopem jeziora Malawi po pojemności 7 tysięcy litrów.

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności w dziewięciu prężnie działających Studenckich Kołach Naukowych, m.in. botanicznym, biochemicznym, ornitologicznym czy chiropterologicznym. Koła są wspierane finansowo przez władze uczelni i wydziału, realizują własne projekty badawcze, organizują imprezy integracyjne oraz obozy naukowe, a także uczestniczą w seminariach i konferencjach naukowych.

Prowadzone badania naukowe obejmują różnorodną tematykę z zakresu biologii środowiskowej, molekularnej oraz medycznej. Wysoki poziom badań jest potwierdzany rokrocznie wysokim poziomem publikacji w najlepszych czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej.

 

Kadra naukowa szeroko współpracuje z ośrodkami naukowymi zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, biorąc też czynny udział w towarzystwach naukowych czy komitetach redakcyjnych polskich i międzynarodowych czasopism.

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Biologia (lic.)
 • Biologia medyczna (lic.)
 • Genetyka i biologia eksperymentalna (lic.)
 • Ochrona zasobów przyrodniczych (lic.)
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Biologia (mgr)
 • Biologia medyczna (mgr)

Rekrutacja

Kontakt

Wydział Biologii
Uniwersytet Gdański

ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk

dziekanat@biol.ug.edu.pl
tel.: +48 58 523 60 10 (portiernia)

Wydział Chemii

O wydziale

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego jest jednym z wiodących w kraju i rozpoznawalnym na świecie ośrodkiem badawczo-dydaktycznym w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne. Siła Wydziału tkwi przede wszystkim w wysokim poziomie kadry nauczającej oraz studentach, którzy odnoszą liczne sukcesy w kraju i zagranicą. Nauczanie jest ściśle powiązane z prowadzonymi na Wydziale badaniami oraz zapleczem laboratoryjnym i naukowo-badawczym na światowym poziomie. Odpowiadając na wymagania i oczekiwania społeczeństwa opartego na wiedzy, rozwijana jest współpraca z najlepszymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i badawczymi. W zakresie nauk chemicznych od wielu lat Wydział plasuje się w ścisłej czołówce rankingu MNiSW (w roku 2018 i 2013 uzyskał Kategorię A, w latach poprzednich zawsze był klasyfikowany w Kategorii I).

fot. K. Mystkowski/Zasoby UG

Czytaj więcej o Wydziale

Od 2013 roku Wydział mieści się w nowej siedzibie o powierzchni 29.000 m2, zlokalizowanej na kampusie oliwskim przy ul. Wita Stwosza 63 w Gdańsku i jest jednym z najnowocześniejszych obiektów naukowo-dydaktycznych w Polsce i Europie. W budynku Wydziału Chemii znajdują się 24 laboratoria studenckie, hala technologiczna, 190 laboratoriów naukowych oraz zespół nowoczesnych audytoriów.

Wydział Chemii prowadzi studia I i II stopnia na kierunku chemia, ochrona środowiska (wspólnie z Wydziałem Biologii i Wydziałem Oceanografii i Geografii) oraz biznes chemiczny (wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym). Studenci studiów I na kierunku chemia mogą dodatkowo wybrać bezpłatny, opcjonalny moduł kształcenia nauczycielskiego, który jest kontynuowany na studiach II stopnia. Po jego ukończeniu studenci uzyskują uprawnienia do nauczania chemii we wszystkich typach szkół. Cechą wyróżniającą wszystkie studia jest obowiązkowa praktyka zawodowa przewidziana na każdym poziomie kształcenia, która otwiera możliwość znalezienia zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach i instytucjach publicznych, pozarządowych i badawczo-naukowych, których działalność związana jest z wykorzystaniem chemii i zrównoważonym rozwojem.

Wysoka pozycja naukowa i edukacyjna są ściśle związane z dbałością o najwyższą jakość kształcenia. Wydział Chemii uzyskał wyróżniającą ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej, stowarzyszenia European Chemistry Thematic Network ECTN w zakresie akredytacji programowej kierunku chemia (europejskie certyfikaty Chemistry Eurobachelor, Chemistry Euromaster) oraz certyfikat Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie laboratoriów studenckich. Wyniki ostatniej wizytacji komisji akredytacyjnej ECTN (listopad 2021) wskazują, iż akredytacja ECTN zostanie wkrótce rozszerzona o kierunek biznes chemiczny (certyfikat Chemistry Eurobachelor) oraz stacjonarne studia doktoranckie chemii i biochemii przy Wydziale Chemii (certyfikat Chemistry Doctorate Eurolabel).

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Biznes chemiczny (inż., 7 semestrów)
 • Chemia (lic.)
 • Ochrona środowiska (lic.)
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Biznes chemiczny (mgr)
 • Chemia (mgr)
 • Chemia, specjalność Digital Chemistry (mgr)
 • Ochrona środowiska (mgr)

Rekrutacja

Kontakt

Wydział Chemii
Uniwersytet Gdański

Wydział Filologiczny

O wydziale

Wydział Filologiczny jest największym ośrodkiem kształcenia literaturoznawczego, językoznawczego i kulturoznawczego w Polsce północnej. Kształci na 24 kierunkach studiów, prowadzi badania, ma uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Znajduje się na jednym z najnowocześniejszych kampusów akademickich w Polsce. Nowoczesny budynek Neofilologii wyposażony w specjalistyczne laboratoria językowe umożliwia prowadzenie zajęć na światowym poziomie. Kształcą się w nim studenci kierunków filologicznych. W historycznym budynku Wydziału mają siedzibę filologie: polska i klasyczna, kulturoznawstwo, wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, wiedza o teatrze i produkcja form audiowizualnych. Studenci kierunków filmoznawczych mogą kształcić umiejętności praktyczne w Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej oraz Centrum Filmowym im. Andrzeja Wajdy, które m.in. prowadzi kino. Studenci filologiczno-medycznego kierunku logopedia, prowadzonego we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, mają zajęcia w specjalistycznych gabinetach terapeutycznych. Prowadzimy również 13 kierunków studiów podyplomowych.

fot. K. Mystkowski/Zasoby UG

Czytaj więcej o Wydziale

Wydział Filologiczny zajmuje czołowe miejsce w Polsce i na świecie w badaniach m.in. nad Szekspirem, twórczością pisarzy noblistów – Güntera Grassa i Samuela Becketta, Holocaustem i traumami XX wieku. Znaczące osiągnięcia mamy też w badaniach: nad literaturą i tradycją żydowską, literaturą i kulturą polsko-niemieckiego pogranicza, literaturą i teatrem brytyjskim, irlandzkim i amerykańskim, francuską awangardą; utopiami, zachodnią ezoteryką, literaturą i teatrem obszaru Morza Bałtyckiego, literaturą faktu, polskim i światowym kinem fabularnym i dokumentalnym, historią oraz antropologią teatru i widowisk, kulturą popularną, antropologią kulturową, glottodydaktyką oraz językoznawstwem i translatoryką w perspektywie interkulturowej. Wartość naszych projektów naukowych przekracza 6 mln zł.

Oferujemy kształcenie na 24 kierunkach studiów: 14 filologicznych, 10 artystycznych i kulturoznawczych. Uczymy ponad 22 języków obcych, w tym chińskiego, japońskiego i tureckiego. Na Wydziale studiuje ponad 3,5 tys. studentów. Studenci filologii kończą studia z biegłą znajomością co najmniej dwóch języków obcych i wysokimi kompetencjami w dziedzinie komunikacji międzykulturowej.

Nasze studia dają absolwentom przygotowanie i profesjonalne narzędzia do pracy w instytucjach kulturalnych, edukacyjnych i w biznesie. Znając specyfikę różnych krajów, nasi absolwenci podejmują pracę w zawodach: tłumacza tekstów specjalistycznych i literackich, specjalisty w branży reklamowej i PR, redaktora stron internetowych i mediów społecznościowych, kulturoznawcy i twórcy kultury, m.in. aktora musicalowego, menadżera instytucji artystycznej, teatrologa, filmoznawcy, krytyka sztuki, dziennikarza, scenarzysty czy animatora kultury. Wielu absolwentów jest nauczycielami języków obcych, języka polskiego, kaszubskiego, języka polskiego jako obcego.

Nasze studia cieszą się największą popularnością wśród kandydatów na UG. Najchętniej wybierane to: produkcja form audiowizualnych, filologia angielska, zarządzanie instytucjami artystycznymi, skandynawistyka, wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, sinologia i amerykanistyka, a wśród studentów anglojęzycznych Cultural Communication. Zarobki naszych absolwentów plasują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów uniwersytetów w Polsce.

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Amerykanistyka (lic.)
 • Cultural Communication (lic.)
 • Etnofilologia kaszubska (lic.)
 • Filologia angielska (lic.)
 • Filologia germańska (lic.)
 • Filologia klasyczna (lic.)
 • Filologia polska (lic.)
 • Filologia romańska (z drugim językiem romańskim) (lic.)
 • Filologia rosyjska (lic.)
 • Iberystyka (lic.)
 • Kulturoznawstwo (lic.)
 • Lingwistyka stosowana (lic.)
 • Logopedia (lic.)
 • Produkcja form audiowizualnych (lic.)
 • Rosjoznawstwo (lic.)
 • Sinologia (lic.)
 • Skandynawistyka (lic.)
 • Slawistyka (lic.)
 • Studia bałkańskie (lic.)
 • Studia wschodnie (lic.)
 • Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (lic.)
 • Wiedza o teatrze(lic.)
 • Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerska (lic.)

Studia I stopnia niestacjonarne

 • Filologia angielska (lic.)
 • Filologia germańska (lic.)
 • Iberystyka (lic.)
 • Lingwistyka stosowana (lic.)
 • Produkcja form audiowizualnych (lic.)
 • Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (lic.)
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Amerykanistyka (mgr)
 • Cultural Communication (mgr)
 • Filologia angielska (mgr)
 • Filologia germańska (mgr)
 • Filologia klasyczna (mgr)
 • Filologia polska (mgr)
 • Filologia romańska i iberystyka (mgr)
 • Filologia rosyjska (mgr)
 • Kulturoznawstwo (lic.)
 • Kulturoznawstwo (mgr)
 • Lingwistyka stosowana (mgr)
 • Logopedia (mgr)
 • Skandynawistyka (mgr)
 • Slawistyka (mgr)
 • Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (mgr)

Studia II stopnia niestacjonarne

 • Filologia angielska (mgr)
 • Logopedia, studia niestacjonarne (mgr)

Rekrutacja

Kontakt

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański

Wydział Ekonomiczny

O wydziale

Początki sopockich wydziałów ekonomicznych są wiązane z założonym w 1940 r. Tajnym Uniwersytetem Ziem Zachodnich (TUZZ) i z utworzonym przy nim w 1942 r. Instytutem Morskim mającym siedzibę w Warszawie. Tuż po wojnie, w czerwcu 1945 r., rozpoczęła kształcenie Wyższa Szkoła Handlu Morskiego (WSHM). Początkowo WSHM miała siedzibę w Gdyni, a następnie jej siedzibę przeniesiono do Sopotu. WSHM została w 1952 r. przekształcona w Wyższą Szkołę Ekonomiczną. 20 marca 1970 r. utworzono Uniwersytet Gdański na bazie sopockiej WSE i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Obecny Wydział Ekonomiczny funkcjonował w strukturze Uniwersytetu w latach 1970-1993 pod nazwą Wydziału Ekonomiki Transportu.

Obecnie Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego jest ośrodkiem akademickim o pełnych prawach akademickich, wysoko ocenianym przez pracodawców Pomorza.

fot. K. Mystkowski/Zasoby UG

Czytaj więcej o Wydziale

Co można studiować na Wydziale Ekonomicznym?

 1. Oferujemy 5 kierunków do wyboru:​
 • Ekonomia (I i II stopień studiów)​:

Specjalności:

Biznes elektroniczny,

Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw,

E-commerce,

Ekonomika transportu i logistyka,

Innowacyjność w gospodarce,

Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości,

Teoria przedsiębiorstw,

Szeroki wybór modułów na studiach niestacjonarnych.

 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze(I i II stopień studiów)​:

Specjalności:

Biznes międzynarodowy,

Finanse międzynarodowe i bankowość,

Handel zagraniczny,

International Business – studia w 100% w języku angielskim,

Marketing międzynarodowy,

Międzynarodowa ekonomia menedżerska,

Międzynarodowy transport i handel morski,

Projekty w biznesie międzynarodowym.

 • Biznes chemiczny(I stopień studiów)
 • Biznes i technologia ekologiczna (II stopień studiów)
 • Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (II stopień studiów)

Z Wydziałem Ekonomicznym studia zagranicą i nie tylko

ERASMUS+

– Ponad 80 miejsc na wymianach międzynarodowych w 23 krajach Unii Europejskiej

– Umowy bilateralne dotyczące wymiany studenckiej z uczelniami zagranicznymi w Chinach, Japonii, Korei Południowej, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Ukrainie.

Program MOST.

– Wymiana między uczelniami w Polsce.

Obszary specjalności naukowej i dydaktycznej

Na Wydziale funkcjonuje 12 katedr, których pracownicy specjalizują się w następujących obszarach: teorii ekonomii, ekonomii menedżerskiej, ekonomii behawioralnej, biznesie międzynarodowym, transporcie i handlu morskim, rozwoju i funkcjonowaniu transportu, logistyce, finansach międzynarodowych i bankowości, integracji europejskiej, marketingu, funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, przedsiębiorczości i innowacjach, e-commerce, biznesie elektronicznym, zrównoważonym rozwoju i zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Nowoczesne laboratoria i infrastruktura dostępne dla studentów

 1. ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)
 • Akredytacja Międzynarodowego Stowarzyszenia Księgowych oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • Zajęcia zgodne ze standardami ACCA (przedmioty specjalizacyjne odpowiadają egzaminom ACCA F1-F9)
 1. London Stock Exchange Group Eikon Lab (wcześniej pod nazwą Refinitiv i Thomson Reuters Data Suite):
 • Główne źródło informacji biznesowej na świecie
 • Dedykowane zajęcia „Akademia LSEG” oraz możliwość uzyskania certyfikatu LSEG Eikon
 1. Laboratorium Logistyczne:
 • SAP ERP, ELSE.ERP – narzędzia wspomagające procesy biznesowe w organizacjach
 • ARIS – narzędzie umożliwiające identyfikację i mapowanie procesów biznesowych
 • TRANSEDU – symulacja Trans.eu – wykorzystywana w sektorze logistyki w całej Europie

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia:

 • Ekonomia (lic.)
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze (lic.)
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność International Business (lic.)

Studia niestacjonarne I stopnia

 • Ekonomia (lic.)
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze (lic.)
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Biznes i technologia ekologiczna (mgr)
 • Ekonomia (mgr)
 • Ekonomia, specjalność Logistics and Mobility (mgr)
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze (mgr)
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność International Business (mgr)

Studia II stopnia niestacjonarne

 • Ekonomia (mgr)
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze (mgr)
 • Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology (mgr)

Rekrutacja

Kontakt

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański

Portiernia :  (048) 058-523-10-00
e-mail: we@ug.edu.pl

Wydział historyczny

O wydziale

Wydział Historyczny tworzą 3 instytuty: Instytut Historii, Instytut Archeologii i Etnologii oraz Instytut Historii Sztuki. Łącznie na Wydziale zatrudnionych jest ponad 80 nauczycieli akademickich. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie historia i doktora w dyscyplinie archeologia oraz nauki o sztuce.

Wydział kształci blisko tysiąc studentów, z czego zdecydowaną większość na studiach stacjonarnych, a także przeszło stu doktorantów na czteroletnich studiach doktoranckich. Do tej pory wypromowano ponad 250 doktorów.

fot. K. Mystkowski/Zasoby UG

Czytaj więcej o Wydziale

Na Wydziale realizowanych jest wiele projektów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, z czego duża część dotyczy archeologii i archeoturystyki. Wydział specjalizuje się w badaniu i popularyzacji historii Gdańska, czego dotyczą zarówno badania archeologiczne, jak i podejmowane przez historyków i historyków sztuki. Unikalnym projektem realizowanym głównie przez pracowników Wydziału jest Gedanopedia, czyli internetowa encyklopedia Gdańska, która obecnie liczy ponad 6 tysięcy haseł zawierających informacje o postaciach historycznych związanych z Gdańskiem (np. książę Mszczuj II, Jan Heweliusz), zabytkach, obiektach, urzędach, szkołach, muzeach, inwestycjach na terenie miasta (np. Dwór Artusa, Dworzec Gdańsk Główny) czy ważnych wydarzeniach (np. Czerwiec 1976), a także biogramy ludzi kultury, nauki, polityki, gospodarki związanych z Gdańskiem. Dzięki gdańskim etnologom w Peru w 2019 r. powstał obszary chroniący indiańskie grupy izolowane: Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental.

Na Wydziale Historycznym można studiować na 7 kierunkach stacjonarnych I i II stopnia: 1) historii, 2) archeologii, 3) historii sztuki, 4) krajoznawstwie i turystyce historycznej, 5) etnologii oraz na studiach I stopnia na kierunku: 6) religioznawstwo i 7) niemcoznawstwo. Wydział prowadzi też studia niestacjonarne na kierunkach: historia, krajoznawstwo i turystyka historyczna oraz historia sztuki. Studia doktoranckie są prowadzone od 1994 r., obecnie w postaci szkół doktorskich. Oferujemy też studia podyplomowe m. in. z: historii, historii sztuki, czy Gedanistyki. Na uwagę zasługuję również nowa specjalność na kierunku stacjonarnym historia, I stopień pt. „Historia w przestrzeni medialnej”.

Znanymi absolwentami studiów historycznych są m.in.: Aleksander Hall, Jan Kulas, Arkadiusz Rybicki, Jarosław Sellin, Donald Tusk, Wiesław Walendziak czy Tomasz Wołek. Z inicjatywy Rady Naukowej Instytutu Historii tytuły doktora honoris causa UG otrzymali: prof. Władysław Czapliński, Gerard Labuda, Edmund Cieślak, Norman Davies, Marian Biskup, Maria Bogucka i Henryk Samsonowicz.

Na Wydziale Historycznym UG warto studiować, bowiem: archeolog ożywia materię wydobytą z ziemi, historia jest nauczycielką życia, etnolog ocala od zapomnienia stary świat, religioznawca wiedzie w świat duchowy, sztuka uczy dostrzegać piękno, niemcoznawco buduje relacje sąsiedzkie, a krajoznawstwo prowadzi w miejsca znane i nieznane.

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Archeologia (lic.)
 • Etnologia (lic.)
 • Historia (lic.)
 • Historia sztuki (lic.)
 • Krajoznawstwo i turystyka historyczna (lic.)
 • Niemcoznawstwo (lic.)
 • Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo (lic.)
 • Religioznawstwo (lic.)

Studia I stopnia niestacjonarne

 • Historia (lic.)
 • Historia sztuki (lic.)
 • Krajoznawstwo i turystyka historyczna (lic.)
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Archeologia (mgr)
 • Etnologia (mgr)
 • Historia (mgr)
 • Historia sztuki (mgr)
 • Krajoznawstwo i turystyka historyczna (mgr))

Studia II stopnia niestacjonarne

 • Historia, studia niestacjonarne (mgr)

Rekrutacja

Kontakt

Wydział Historyczny
Uniwersytet Gdański

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

O wydziale

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego jest szeroko znany w kraju i na świecie za sprawą wybitnych osiągnięć Gdańskiej Szkoły Informatyki Kwantowej a także zespołów badaczy zajmujących się fizyką doświadczalną, matematyką teoretyczną i stosowaną oraz informatyką.

Siedziba Wydziału znajduje się na Kampusie Oliwa, a sam Wydział tworzony jest przez cztery instytuty naukowe: Instytut Fizyki Doświadczalnej, Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Instytut Informatyki oraz Instytut Matematyki. Kadra naszego Wydziału zasila elitarne Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych.

Prowadzenie szerokiego spektrum tematyki badawczej umożliwia nam realizację wielu kierunków studiów. Wśród nich znajdują się zarówno kierunki ogólnoakademicki o ściśle teoretycznym charakterze (np. matematyka teoretyczna), jak i kierunki zorientowane na aspekt praktyczny (np. fizyka medyczna czy informatyka o profilu praktycznym).

Wydział rozwija intensywnie także studia na kierunkach interdyscyplinarnych, współprowadzonych z innymi wydziałami UG oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Ostatnio uruchomiony został anglojęzyczny kierunek Quantum Information Technology współprowadzony z naukowcami z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych.

fot. K. Mystkowski/Zasoby UG

Czytaj więcej o Wydziale

Nowoczesna baza naukowa i dydaktyczna

Na Wydziale zlokalizowane są nowoczesne laboratoria naukowe i pracownie dydaktyczne, w tym pracownie komputerowe, pozwalające na aktywne włączanie studentów do prowadzonych w poszczególnych Instytutach badań naukowych.

Kadra naukowo-dydaktyczna składa się z ok. 130 nauczycieli akademickich. Na Wydziale studiuje ok. 1400 studentów i kilkudziesięciu doktorantów matematyki i fizyki.

Współpraca międzynarodowa

Badania prowadzone są we współpracy z najlepszymi ośrodkami zagranicznymi – należą do nich m. in. IQOQI-Vienna w Austrii, National Taiwan University, Ghent University w Belgii, Cambridge University w Wielkiej Brytanii.  

Współpraca z otoczeniem gospodarczym

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki przykłada dużą wagę do współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Znajduje to wyraz w aktywnym udziale przedstawicieli firm w tworzeniu treści przedmiotów w ramach spotkań Rady Programowej Kierunku oraz Rady Biznesu. Firmy biorą również udział w prowadzeniu zajęć specjalistycznych oraz w przygotowywaniu prac dyplomowych przez studentów, przejmując opiekę nad dyplomantami i umożliwiając realizację prac dyplomowych we własnych środowiskach produkcyjnych.

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna (lic.)
 • Bioinformatyka (lic.)
 • Fizyka (lic.)
 • Fizyka medyczna (lic.)
 • Informatyka, profil ogólnoakademicki (lic.)
 • Informatyka, profil praktyczny (lic.)
 • Matematyka (lic.)
 • Modelowanie matematyczne i analiza danych (lic.)

Studia I stopnia niestacjonarne

 • Informatyka, profil ogólnoakademicki (lic.)
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Fizyka (mgr)
 • Fizyka medyczna (mgr)
 • Informatyka, profil ogólnoakademicki (mgr)
 • Matematyka (mgr)
 • Modelowanie matematyczne i analiza danych (mgr)
 • Quantum Information Technology (mgr)

Studia II stopnia niestacjonarne

 • Informatyka, profil ogólnoakademicki (mgr)

Rekrutacja

Kontakt

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Gdański

Wydział Prawa i Administracji

O wydziale

Dlaczego warto wybrać studia na Wydziale Prawa i Administracji UG?

PO PIERWSZE – zajęliśmy wszystkie stopnie podium, jeśli chodzi o najlepsze przygotowanie naszych absolwentów do egzaminów na aplikacje zawodowe!

Trudno o lepsze potwierdzenie trafności wdrożonej przed kilku laty, nowatorskiej reformy programu studiów prawniczych. Otworzyliśmy w ten sposób program zajęć na przedmioty specjalistyczne (w tym – z zakresu prawnego obrotu międzynarodowego)
i zmieniliśmy formułę egzaminu zawodowego. Pierwsi absolwenci kształceni w ten sposób wkroczyli już na rynek pracy i spotkali się z bardzo dobrym przyjęciem pracodawców. Okazało się, że wiedza nabyta w ramach specjalizacji stanowiła często kluczowy argument w ich zatrudnieniu. Dzięki tym kompetencjom zyskują oni przewagę nad absolwentami innych wydziałów prawa w Polsce.

Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy także interdyscyplinarny kierunek Kryminologia, który od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Od niedawna ma też swoją anglojęzyczną siostrę – kierunek Criminology and Criminal Justice. Zajęcia ze specjalistami z zakresu prawa, ale także medycyny sądowej, balistyki, kryminalistyki, socjologii, psychologii, sędziów, prokuratorów, kuratorów, mediatorów, funkcjonariuszy Policji oraz Służby Więziennej cechuje wysoka jakość,  interdyscyplinarny charakter i połączenie teorii z praktyką.

fot. K. Mystkowski/Zasoby UG

Czytaj więcej o Wydziale

Kształcimy także studentów na kierunku Administracja, który od lat cieszy się dużym powodzeniem. Tutaj również stawiamy na praktyczne podejście. Dla spragnionych wiedzy prawniczej – niezbędnej dla funkcjonowania w obrocie gospodarczym i administracji publicznej – oferujemy również kierunek studiów II stopnia – Prawo w administracji i gospodarce.

Oferujemy także międzywydziałowe kierunki studiów, które są przepustką do wykonywania konkretnych, prestiżowych i pożądanych zawodów. Absolwenci Ubezpieczeń mogą ubiegać się o zwolnienie z (bardzo trudnego) końcowego egzaminu zawodowego na brokera ubezpieczeniowego. Absolwenci Podatków i doradztwa podatkowego zaś – z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego.

PO DRUGIE – otwieramy przed Wami szerokie perspektywy! W czasie studiów będziecie mieli możliwość rozwoju osobistego dzięki bogatej ofercie kół naukowych, organizacji studenckich ale także Szkół Prawa Obcego.

Zapewniamy naszym Studentom również bogatą ofertę międzynarodowej wymiany studenckiej, w szczególności w ramach programu Erasmus+.  W obecnej ofercie znajdują się możliwości wyjazdu do krajów Europy, ale także Azji i Afryki, a niedługo także Ameryki i Australii.

Perspektywy to także przyszłość. Wiemy, że nie każdy młody człowiek wybierając studia myśli już o przyszłości zawodowej, ale zapewniamy Cię, że kiedy już na dobre rozgościsz się w Trójmieście, znajdziesz tu także szerokie możliwości zawodowe. Pomorze Gdańskie
to wszakże jeden z najprężniej rozwijających się gospodarczo obszarów Polski.

PO TRZECIE w końcu – nie sposób o lepsze, bardziej sprzyjające nauce i rozwojowi otoczenie! Możemy się pochwalić zupełnie wyjątkowym w skali całej Polski położeniem naszego Wydziału: na Wybrzeżu, zaledwie kilka kilometrów od linii brzegowej Zatoki Gdańskiej. Integracja studencka na plaży, nauka do egzaminów w „pięknych okolicznościach przyrody”, doskonałe zaplecze kulturalne i imprezowe dla spragnionych wrażeń. Czego chcieć więcej?

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Administracja (lic.)
 • Criminology and Criminal Justice (lic.)
 • European Business Administration (lic.)
 • Kryminologia (lic.)
 • Podatki i doradztwo podatkowe (lic.)

Studia I stopnia niestacjonarne

 • Administracja (lic.)
 • Kryminologia (lic.)
 • Podatki i doradztwo podatkowe (lic.)
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Administracja (mgr)
 • Kryminologia (mgr)

Studia II stopnia niestacjonarne

 • Administracja (mgr)
 • European and International Business Law (mgr)
 • Kryminologia (mgr)
 • Podatki i doradztwo podatkowe (mgr)
 • Prawo w administracji i gospodarce (mgr)
Studia jednolite magisterskie

Studia jednolite magisterskie stacjonarne:

 • Prawo (mgr)

Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

 • Prawo (mgr) – zaoczne jednolite magisterskie
 • Prawo (mgr) – wieczorowe jednolite magisterskie

Rekrutacja

Kontakt

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański

Wydział Nauk Społecznych

O wydziale

Wydział Nauk Społecznych UG to jednostka z ponad 30-letnią tradycją. Ten największy spośród wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego może się pochwalić szeroką ofertą studiów, również o profilu praktycznym. Do wyboru są takie kierunki jak: Bezpieczeństwo narodowe (I i II stopnia), Dyplomacja (I stopnia), Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I i II stopnia); Filozofia (I i II stopnia), Pedagogika (I i II stopnia), Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie), Pedagogika specjalna (studia jednolite magisterskie), Politologia (I i II stopnia), Praca socjalna (I i II stopnia), Psychologia (studia jednolite magisterskie), Socjologia (I i II stopnia), Gospodarka przestrzenna (I i II stopnia) oraz Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS (II stopnia). 

fot. K. Mystkowski/Zasoby UG

Czytaj więcej o Wydziale

Pięć kierunków jest oferowanych również w formie niestacjonarnej. Na uwagę zasługują unikalne w skali kraju specjalności (np. Neurobiopsychologia, Psychoseksuologia oraz Psychologia pracy i biznesu), a także zaplecze lokalowe. Studenci Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej mają możliwość szlifowania swoich umiejętności w profesjonalnym studiu telewizyjnym oraz zdobywać doświadczenie jako dziennikarze radiowi w siedzibie Radia MORS. Przyszli psycholodzy mają do dyspozycji pracownie wyposażone w nowoczesne narzędzia i sprzęt diagnostyczny, a studentom pedagogiki służą sale dedykowane różnym formom pracy artystycznej. Na Wydziale funkcjonuje również laboratorium fotograficzne. Tym zaś studentom, którzy nie chcą się ograniczać do murów uczelni, oferujemy możliwość skorzystania z różnych form wymiany międzyuczelnianej – również międzynarodowej, która prężnie rozwija się na Wydziale Nauk Społecznych.

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Bezpieczeństwo narodowe (lic.)
 • Dyplomacja (lic.)
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (lic.)
 • Filozofia (lic.)
 • Gospodarka przestrzenna (lic.)
 • Gospodarka przestrzenna (inż.)
 • Pedagogika (lic.)
 • Politologia (lic.)
 • Praca socjalna (lic.)
 • Socjologia (lic.)

Studia I stopnia niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo narodowe (lic.)
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Bezpieczeństwo narodowe (mgr)
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (mgr)
 • Filozofia (mgr)
 • Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS (mgr)
 • Gospodarka przestrzenna (mgr)
 • Pedagogika (mgr)
 • Politologia (mgr)
 • Praca socjalna (mgr)
 • Socjologia (mgr)

Studia II stopnia niestacjonarne

 • Pedagogika (mgr)
Studia jednolite magisterskie

Studia jednolite magisterskie stacjonarne:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (mgr)
 • Pedagogika specjalna (mgr)
 • Psychologia (mgr)

Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (mgr)
 • Pedagogika specjalna (mgr)
 • Psychologia (mgr)

Rekrutacja

Kontakt

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański

Wydział Zarządzania

O wydziale

Jesteśmy jednym z tych wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego, które każdego roku przygotowują do ciekawej, dobrze płatnej pracy zawodowej największą liczbę absolwentów – specjalistów z zakresu finansów, inwestycji i nieruchomości, analityki gospodarczej i finansowej, zarządzania zespołami ludzkimi, informatyki ekonomicznej. W naszej ofercie są także studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji – Podatki i doradztwo podatkowe.

Polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa ulokowane w centrach usług dla biznesu w Trójmieście chętnie korzystają z wiedzy i kompetencji naszych absolwentów. Obok wielu innych przedsiębiorstw oferują studentom podczas studiów liczne staże i praktyki.

Dewizą naszego kształcenia jest bycie blisko gospodarki, przedsiębiorstw i człowieka. W naszych programach studiów i w ich organizacji jesteśmy także blisko zagranicznych uczelni, naszych partnerów w programie Erasmus, oferujących każdego roku kilkadziesiąt miejsc dla studentów pragnących przez semestr studiować w uczelni innego kraju UE.

fot. K. Mystkowski/Zasoby UG

Czytaj więcej o Wydziale

Najważniejszym elementem misji Wydziału Zarządzania jest kształcenie absolwentów rozumiejących współczesną gospodarkę i świat, posiadających wysokie kompetencje w zakresie zarządzania, odpowiedzialnych za drugiego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia i języka.

Na studiach pierwszego stopnia oferujemy aż 13 rożnych specjalności, stwarzając studentom możliwości rozwoju zainteresowań z wielu obszarów współczesnego zarządzania. Ich liczba stanowi ponadto odzwierciedlenie zmieniających się potrzeb pracodawców, pragnących już teraz przygotować swoje kadry na nowe wyzwania cyfrowej rzeczywistości. U nas poznacie nowoczesne metody analityczne, sztuczne sieci neuronowe i narzędzia big data, oraz – co ważne – praktyczne ich zastosowania w rachunkowości, finansach i zarządzaniu.

W budynkach naszego Wydziału, oprócz typowych sal wykładowych i seminaryjnych, mamy największą spośród wszystkich wydziałów liczbę laboratoriów komputerowych. A same budynki, z czego jesteśmy dumni, mieszczą się w spokojnej części Sopotu, blisko Opery Leśnej, Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, niedaleko plaży i Mola.

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Finanse i rachunkowość (lic.)
 • Finanse i rachunkowość, specjalność Financial Analyst (lic.)
 • Informatyka i ekonometria (lic.)
 • Zarządzanie (lic.)
 • Zarządzanie instytucjami służby zdrowia (lic.)

Studia I stopnia niestacjonarne

 • Finanse i rachunkowość (lic.)
 • Informatyka i ekonometria (lic.)
 • Zarządzanie (lic.)
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Finanse i rachunkowość (mgr)
 • Finanse i rachunkowość, specjalność Finance and Accounting (mgr)
 • Informatyka i ekonometria (mgr)
 • Informatyka i ekonometria, specjalność Business Informatics (mgr)
 • Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne (mgr)
 • Zarządzanie (mgr)
 • Zarządzanie, specjalność Management (mgr)

Studia Ii stopnia niestacjonarne

 • Finanse i rachunkowość (mgr)
 • Informatyka i ekonometria (mgr)
 • Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne (mgr)
 • Zarządzanie (mgr)

Rekrutacja

Kontakt

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Rekrutacja:
st. stac.: telefon+48 58 523 14 70
st. niestac.: telefon+48 58 523 11 38
 dziekanat.wzr@ug.edu.pl

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMED

O wydziale

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG i GUMed) powstał na mocy decyzji Senatów Uniwersytetu Gdańskiego (UG) i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Wydział jest unikatową w skali kraju jednostką tworzoną przez dwa uniwersytety. Tworzy to interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań i dydaktyki łączących zagadnienia biomedyczne, bio-molekularne i ich zastosowania w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia. 

fot. K. Mystkowski/Zasoby UG

Czytaj więcej o Wydziale

Kształcenie na Wydziale jest oparte na najwyższych standardach dydaktycznych w zakresie współpracy międzynarodowej, a studenci na wielu etapach studiów włączani są do realizacji projektów badawczych. Ponadto, nauczanie na pierwszym stopniu studiów oparte jest o Moduły Tematyczne (ang. „Concept based learning”). Takie nauczanie wykracza poza proste przekazywanie informacji opracowane dla nauczania tradycyjnego i skupia się na zrozumieniu i powiązaniu faktów w spójną i logiczną całość wiążąc teorię i praktykę. Przy wydziale afiliowana jest Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Główną bazę lokalową Wydziału stanowią laboratoria w ultranowoczesnym Instytucie Biotechnologii w Gdańsku przy ul. Abrahama 58 (Kampus UG-Oliwa) jak i Kompleks Laboratoryjny zlokalizowany na kampusie GUMed przy ul. Dębinki 1. Dwa centra badawczo-dydaktyczne wpisują się w charakter Wydziału. Studenci i pracownicy mają dostęp do infrastruktury obu uczelni. Wydział posiada nowocześnie wyposażone laboratoria dla badań molekularnych, aparaturę specjalistyczną oraz zwierzętarnię i kompleks fitotronów.

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Biotechnologia (lic.)
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Biotechnologia (mgr)

Rekrutacja

Kontakt

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Rekrutacja:
st. stac.: telefon+48 58 523 14 70
st. niestac.: telefon+48 58 523 11 38
 dziekanat.wzr@ug.edu.pl

Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

INFORMACJA O FORMIE STUDIOWANIA W RAMACH MISHiS

Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne to forma studiowania, która umożliwia kandydatowi wybór własnej ścieżki kształcenia i ułatwia uzyskanie dyplomu z dwóch kierunków studiów. Ma temu służyć możliwość samodzielnego układania indywidualnego programu studiów MISHiS i przy współpracy z tutorem swobodnego kształtowania własnego rozwoju w zakresie umiejętności naukowego zgłębiania wybranych dyscyplin naukowych.

Studenci, w trakcie pierwszego semestru studiów uczestniczą w zajęciach, które wybiorą z dostępnej listy oraz tych, które są specjalnie zaproponowane dla studentów I roku studiujących w ramach MISHiS. W tym czasie wybierają kierunek wiodący spośród zaproponowanych. Mogą wybrać jeden lub dwa, które studiować będą równolegle. Tutor podczas indywidualnych spotkań pomaga dokonać wyboru kierunku studiów, specjalności lub poszczególnych przedmiotów.

Celem tej formy studiowania jest umożliwienie utalentowanym studentom pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych dyscyplin, uczestnictwa w życiu naukowym i realizacji twórczych badawczo projektów naukowych, których efektem będą wspólne prace projektowe, prezentacje ich wyników na forum grupy czy uczestniczenie w zajęciach przeznaczonych studentom MISHiS

Czytaj więcej o studiach

SYLWETKA ABSOLWENTA

Międzydziedzinowe Indywidulane Studia Humanistyczne i Społeczne ukończone na poziomie licencjackim uczą absolwenta podejmowania odpowiedzialności za studia oraz rozwijania swoich indywidualnych zainteresowań. Stanowią doskonałe przygotowanie do zdobywania dalszego wykształcenia na wszystkich kierunkach humanistycznych, również na kierunku/kierunkach wiodących, które zrealizował absolwent podczas studiów licencjackich. Taka kontynuacja daje absolwentowi pełne wykształcenie z wybranej dziedziny, a także przygotowuje do kompetentnego poruszania się nie tylko we własnej dyscyplinie, lecz także w dyscyplinach pokrewnych. Potrafiąc samodzielnie kształtować dalszą ścieżkę swoich studiów absolwent pierwszego stopnia MISHiS jest gotowy do podjęcia studiów drugiego stopnia zarówno w tradycyjnych dyscyplinach humanistyki i nauk społecznych, jak i na studiach międzydziedzinowych. Potrafi operować terminologią nauk humanistycznych, społecznych i stosować narzędzia i metody badań interdyscyplinarnych. Dzięki temu absolwent MISHiS poznając różnorodne dziedziny nauki i sposoby rozumienie świata i podejmując wyzwania myślowe i społeczne jest w stanie rozwiązywać problemy o charakterze teoretycznym i praktycznym w oryginalny sposób.

 

Absolwenta MISHiS charakteryzuje również umiejętność współpracy w różnorodnych zespołach, w których potrafi podejmować różne role. Będzie on również znakomitym pracownikiem wszystkich instytucji związanych z aktywnością obszarze humanistycznym i społecznym, np. badaniem, tworzeniem i upowszechnianiem kultury, w jednostkach samorządu terytorialnego i rozmaitych organizacjach pozarządowych ze względu na zaawansowane umiejętności planowania własnych działań i ich konsekwentnej realizacji.

Rekrutacja

Kontakt

Szczegółowy kontakt

Biuro Rekrutacji Uniwersytetu Gdańskiego

Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego
Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
pokój: 228, 229 (II piętro)

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek: 8:00-14:00