trójmiejska mapa akademicka

O uczelni

Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku, to bezpłatna szkoła policealna. Szczycąca się wysokim poziomem nauczania. Posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, wysoką zdawalność egzaminów zawodowych. Szkoła jest wyposażona w nowoczesny sprzęt dla każdego kierunku kształcenia. Kształci w zawodach z branży medycznej i społecznej. Nauka odbywa się w trybie dziennym, stacjonarnym lub zaocznym. KORZYŚCI Z WYBORU SZKOŁY: nie ma ograniczeń wiekowych; możliwość zdobycia kwalifikacji pożądanych na europejskim rynku pracy; doskonalenie praktycznych umiejętności w renomowanych instytucjach z terenu Trójmiasta. Zapisy odbywają się dwa razy do roku: na semestr I, trwający od września do stycznia; na semestr II, trwający od lutego do czerwca.

Kierunki kształcenia z podziałem na tryby

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

tryb dzienny tryb stacjonarny (wieczorowy) tryb zaoczny
(weekendowo
Czas trwania nauki
5 dni /tydz. 3 dni/tydz. 2 dni/co ok. 2 tyg.  
X X X 2 semestry (1rok)

Asystent osoby niepełnosprawnej:

 • towarzyszy osobie niepełnosprawnej w pełnieniu ról społecznych i zawodowych
 • uczestniczy w rozwiązywaniu problemów społecznych osoby niepełnosprawnej
 • współdziała z instytucjami w podnoszeniu jakości życia osoby niepełnosprawnej
 • pomaga podopiecznemu w dotarciu do placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych, służby zdrowia, urzędów
 • wspiera osobę niepełnosprawną w załatwianiu codziennych spraw i w organizowaniu czasu wolnego
 • motywuje do podejmowania działań zmierzających do zwiększenia jego samodzielności oraz aktywności społecznej

Uzyskane kwalifikacje: 
SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Asystentka Stomatologiczna

tryb dzienny tryb stacjonarny (wieczorowy) tryb zaoczny
(weekendowo
Czas trwania nauki
5 dni /tydz. 3 dni/tydz. 2 dni/co ok. 2 tyg.  
X X 2 semestry (1rok)

Asystentka stomatologiczna jest przygotowana do:

 • asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych zgodnie z procedurami, obsługiwania, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami.
 • porządkowania stanowiska pracy lekarza dentysty i higienistki stomatologicznej w trakcie i po zabiegu stomatologicznym
 • przygotowania pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazania zaleceń przedzabiegowych i pozabiegowych w formie ustnej i pisemnej
 • sporządzania  i uzupełniania dokumentacji np. terminarz przyjęć pacjentów ,
 • obsługi programów informatycznych gabinetu dentystycznego
 • współpracy ze stacją sanitarno-epidemiologiczną , pracownią techników dentystycznych, higienistką stomatologiczną

Uzyskane kwalifikacje: 
MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Higienistka Stomatologiczna

tryb dzienny tryb stacjonarny (wieczorowy) tryb zaoczny
(weekendowo
Czas trwania nauki
5 dni /tydz. 3 dni/tydz. 2 dni/co ok. 2 tyg.  
X X 4 semestry (2 lata)

Higienistka stomatologiczna:

 • pod kierunkiem lekarza stomatologa wykonuje zabiegi higieniczno-profilaktyczne: badanie jamy ustnej,
 • pod kierunkiem lekarza stomatologa wykonuje zabiegi profilaktyczno-kosmetyczne uzębienia: usuwanie złogów nazębnych, lakowanie i lakierowanie zębów
 • pod kierunkiem lekarza stomatologa wykonuje zabiegi profilaktyczno – lecznicze: wybielanie, fluoryzacja zębów, usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie, scaling ręczny i piezoelektryczny, kiretaż
 • prowadzi profilaktykę ortodontyczną
 • organizuje i nadzoruje profilaktykę fluorową próchnicy zębów (w żłobkach, przedszkolach i szkołach)
 • przygotowuje gabinet i organizuje stanowisko pracy lekarza dentysty
 • wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,
 • konserwuje i obsługuje urządzenia i instrumenty dentystyczne

Uzyskane kwalifikacje: 
MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Technik Dentystyczny

tryb dzienny tryb stacjonarny (wieczorowy) tryb zaoczny
(weekendowo
Czas trwania nauki
5 dni /tydz. 3 dni/tydz. 2 dni/co ok. 2 tyg.  
X 5 semestrów (2,5 roku)

Technik dentystyczny:

 •  wykonuje protezy zębowe oraz aparaty ortodontyczne zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
 • wykonuje protezy pooperacyjne, epitezy twarzy i szyny zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
 • naprawia protezy zębowe i pooperacyjne, szyny, aparaty ortodontyczne i epitezy twarzy;
 • obsługuje nowoczesne urządzenia i aparaturę w pracowni protetycznej i ortodontycznej.

Uzyskane kwalifikacje:
MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

Technik Elektroradiolog

tryb dzienny tryb stacjonarny (wieczorowy) tryb zaoczny
(weekendowo
Czas trwania nauki
5 dni /tydz. 3 dni/tydz. 2 dni/co ok. 2 tyg.  
X 5 semestrów (2,5 roku)

Technik elektroradiolog:

 • zajmuje się przygotowaniem pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii oraz prezentuje wiedzę na temat metod przygotowania dalszego pacjenta do badań i zabiegów z zakresu elektroradiologii.
 • wykonuje prace związane z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii.
 • wykonuje samodzielnie lub w zespole badania diagnostyczne i zabiegi terapeutyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych oraz badań w diagnostyce elektromedycznej.
 • analizuje poprawność wykonanych badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii oraz przygotowuje badania do opisu przez lekarza.
 • wdraża i koordynuje program zapewnienia jakości w placówkach ochrony zdrowia.

Uzyskane kwalifikacje:
MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

Technik farmaceutyczny

  tryb dzienny tryb stacjonarny (wieczorowy) tryb zaoczny
(weekendowo
Czas trwania nauki
  5 dni /tydz. 3 dni/tydz. 2 dni/co ok. 2 tyg.  
Technik Farmaceutyczny X 5 semestrów (2,5 roku)

Uzyskane kwalifikacje:
MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

Technik masażysta

tryb dzienny tryb stacjonarny (wieczorowy) tryb zaoczny
(weekendowo
Czas trwania nauki
5 dni /tydz. 3 dni/tydz. 2 dni/co ok. 2 tyg.  
X X 4 semestry (2 lata)

W wyniku kształcenia w zawodzie masażysty absolwent zdobywa uprawnienia do pracy w klubach sportowych, placówkach zdrowotnych, hospicjach, SPA itd.

Uzyskane kwalifikacje: 
MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Technik Ortopeda

tryb dzienny tryb stacjonarny (wieczorowy) tryb zaoczny
(weekendowo
Czas trwania nauki
5 dni /tydz. 3 dni/tydz. 2 dni/co ok. 2 tyg.  
X X 4 semestry (2 lata)

Technik ortopeda:

 • zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz dobieraniem sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
 • realizuje indywidualne zamówienia na przedmioty ortopedyczne
 • dostosowuje przedmioty ortopedyczne do potrzeb użytkownika
 • prowadzi instruktaż posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi
 • wykonuje montaż i demontaż oraz obróbkę wykończeniową przedmiotów ortopedycznych
 • dobiera i stosuje metody przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej
 • pobiera miary
 • wykonuje pozytywy gipsowe
 • dobiera elementy i półfabrykaty do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • dokonuje okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych

Uzyskane kwalifikacje: 
MED.11. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków

Technik Sterylizacji Medycznej

tryb dzienny tryb stacjonarny (wieczorowy) tryb zaoczny
(weekendowo
Czas trwania nauki
5 dni /tydz. 3 dni/tydz. 2 dni/co ok. 2 tyg.  
X X X 2 semestry (1rok)

Technik sterylizacji medycznej:

 • dobiera i stosuje środki chemiczne do dekontaminacji
 • kwalifikuje sprzęt i wyroby medyczne do procesów dezynfekcji i sterylizacji
 • przeprowadza proces sterylizacji
 • obsługuje urządzenia myjąco-dezynfekcyjne
 • przeprowadza kontrolę procesów dekontaminacji

Uzyskane kwalifikacje: 
MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

dekontaminacja – to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób bezpieczny w użyciu dla żądanego poziomu czystości mikrobiologicznej

Technik Usług kosmetycznych

tryb dzienny tryb stacjonarny (wieczorowy) tryb zaoczny
(weekendowo
Czas trwania nauki
5 dni /tydz. 3 dni/tydz. 2 dni/co ok. 2 tyg.  
X X X 4 semestry (2 lata)

Technik usług kosmetycznych:

 • przeprowadza diagnozę kosmetyczną
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające
 • udziela porad kosmetycznych
 • umie zorganizować i prowadzić gabinet kosmetyczny

Uzyskane kwalifikacje:
FRK.04  Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Terapeuta Zajęciowy

tryb dzienny tryb stacjonarny (wieczorowy) tryb zaoczny
(weekendowo
Czas trwania nauki
5 dni /tydz. 3 dni/tydz. 2 dni/co ok. 2 tyg.  
X X 4 semestry (2 lata)

Terapeuta zajęciowy – osoba, która prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa i jest przygotowany do:

 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym;
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
 • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Uzyskane kwalifikacje: 
MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Opiekunka dziecięca

tryb dzienny tryb stacjonarny (wieczorowy) tryb zaoczny
(weekendowo
Czas trwania nauki
5 dni /tydz. 3 dni/tydz. 2 dni/co ok. 2 tyg.  
X X X 4 semestry (2 lata)

Istotą zawodu jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, tworzenie prawidłowych warunków rozwoju, stymulowanie rozwoju psychicznego.

Uzyskane kwalifikacje:
SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Opiekun Medyczny (Specjalizacja MED.14)

tryb dzienny tryb stacjonarny (wieczorowy) tryb zaoczny
(weekendowo
Czas trwania nauki
5 dni /tydz. 3 dni/tydz. 2 dni/co ok. 2 tyg.  
X X 3 semestry (1,5roku)

Opiekun medyczny:

 • Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku
 • udziela pomocy podopiecznym w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych
 • świadczy usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne
 • udziela wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej
 • asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

Uzyskane kwalifikacje (wg nowych przepisów od 01.09.2021): 
MED.14. Świadczenie usług medyczno–pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Opiekun Osoby Starszej

tryb dzienny tryb stacjonarny (wieczorowy) tryb zaoczny
(weekendowo
Czas trwania nauki
5 dni /tydz. 3 dni/tydz. 2 dni/co ok. 2 tyg.  
X X X 4 semestry (2 lata)

Opiekun osoby starszej:

 • pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach życiowych
 • zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o higienę osoby starszej i niesamodzielnej

Uzyskane kwalifikacje: 
SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Opiekunka Środowiskowa

tryb dzienny tryb stacjonarny (wieczorowy) tryb zaoczny
(weekendowo
Czas trwania nauki
5 dni /tydz. 3 dni/tydz. 2 dni/co ok. 2 tyg.  
X X X 2 semestry (1rok)

Opiekunka środowiskowa

 • organizuje opiekę oraz wsparcie społeczne osobie podopiecznej
 • sprawuje opiekę nad osobą podopieczną : niesamodzielną lub  przewlekle chorą
 • pomaga osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia
 • uczestniczy w rozwiązywaniu problemów społecznych osoby podopiecznej
 • współdziała z instytucjami w podnoszeniu jakości życia osoby podopiecznej
 • motywuje do podejmowania działań zmierzających do zwiększenia  samodzielności oraz aktywności społecznej osoby podopiecznej

Uzyskane kwalifikacje: 
SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

Ortoptystka

tryb dzienny tryb stacjonarny (wieczorowy) tryb zaoczny
(weekendowo
Czas trwania nauki
5 dni /tydz. 3 dni/tydz. 2 dni/co ok. 2 tyg.  
X 4 semestry (2 lata)

Ortoptystka:

 • współpracuje z lekarzem okulistą
 • wyjaśnia przyczyny, przebieg kliniczny i leczenie narządu wzroku
 • objaśnia przyczyny powstawania zeza, różnorodność zeza i niedowidzenia
 • omawia leczenie zachowawcze i operacyjne
 • stosuje ćwiczenia ortoptyczne
 • dobiera pomoce optyczne i nieoptyczne
 • edukuje dzieci i rodziców w zakresie ćwiczeń ortoptycznych

Uzyskane kwalifikacje: 
MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

tryb dzienny tryb stacjonarny (wieczorowy) tryb zaoczny
(weekendowo
Czas trwania nauki
5 dni /tydz. 3 dni/tydz. 2 dni/co ok. 2 tyg.  
X X X 4 semestry (2 lata)

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej:

 • wspomaga aktywizację i rozwój osób podopiecznych (osoby starsze, często samotne, chore, niepełnosprawnyme),
 • pomaga osobom przebywającym w DPS w codziennych czynnościach (samoobsługa, higiena osobista, dbanie o zdrowie),
 • pomaga  w organizacji wolnego czasu, rozwijaniu zainteresowań podopiecznych, usprawnianiu ruchowym, opracowywaniu indywidualnego planu pracy osoby podopiecznej,
 • motywuje do działań aktywnych oraz budowania relacji społecznych z innymi współmieszkańcami,
 • określa stan biopsychospołeczny mieszkańca,
 • współpracuje z lekarzami, rehabilitantami, psychologami, pozostałym personelem placówki, a także z rodziną podopiecznego.

Uzyskane kwalifikacje: 
SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Podolog

tryb dzienny tryb stacjonarny (wieczorowy) tryb zaoczny
(weekendowo
Czas trwania nauki
5 dni /tydz. 3 dni/tydz. 2 dni/co ok. 2 tyg.  
X X 4 semestry (2 lata)

Podolog wykonuje zabiegi profilaktyczno-pielęgnacyjno-lecznicze na stopach,
organizuje prace związane z wykonywaniem zabiegów podologicznych,
prowadzi edukację i profilaktykę w zakresie zdrowia stóp,
prowadzi dokumentację związaną z prowadzeniem gabinetu podologicznego.

Uzyskane kwalifikacje:
FRK.05. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

Protetyk Słuchu

tryb dzienny tryb stacjonarny (wieczorowy) tryb zaoczny
(weekendowo
Czas trwania nauki
5 dni /tydz. 3 dni/tydz. 2 dni/co ok. 2 tyg.  
X X X 4 semestry (2 lata)

Protetyk słuchu:

 • wykorzystuje wiedzę z anatomii i fizjologii narządu słuchu i równowagi do wykonywania badań słuchu;
 • przeprowadza badania otoskopowe;
 • wykonuje subiektywne i obiektywne badanie słuchu;
 • ocenia ubytek słuchu na podstawie dostępnych badań słuchu;
 • dobiera i dopasowuje aparaty słuchowe, uwzględniając indywidualne potrzeby pacjenta;
 • wykonuje odlew ucha zgodnie z zasadami postępowania i bezpieczeństwa;
 • ocenia skuteczność protezowania na podstawie testów kontrolnych;
 • wskazuje zależność pomiędzy typem uszkodzenia słuchu a zastosowanym sposobem protezowania słuchu;
 • dokonuje analizy budowy i działania aparatów słuchowych;
 • ocenia stan techniczny i rodzaj uszkodzenia aparatu słuchowego oraz dokonuje dozwolonych przez producenta napraw;
 • nawiązuje kontakt z pacjentem z zaburzeniami słuchu i jego rodziną;
 • planuje opiekę audioprotetyczną nad pacjentem;
 • sporządza dokumentację medyczną pacjenta zgodnie z przepisami prawa;
 • współpracuje w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem;
 • potrafi komunikować się z osobą niesłyszącą;
 • planuje i prowadzi działania związane z profilaktyką prozdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących ochrony słuchu

Uzyskane kwalifikacje:
MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu

Rekrutacja

Filmy promocyjna szkoły

Kontakt

Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku

al. Gen. J. Hallera 17, 80-401 Gdańsk

REGON: 220095250
NIP: 9570922066

Telefon58 341 25 93
Fax: 58 344 99 55
e-mail: sekretariat@medyk.gda.pl

Szczegółowy kontakt